Studije

Daif hadisi zbog prekinutog lanca

Lekcija br. 11 Daif hadisi zbog prekinutog lanca     Daif hadisi zbog prekinutog lanca   Ima više vrsta slabih hadisa koji su postali daif zbog toga što im je prekinut sened. Ovisno o tome o kakvom se prekidu radi – da li u senedu nedostaje jedan prenosilac ili, pak, nedostaje više prenosilaca da li prenosioci nedostaju uzastopno u jednom dijelu ili na više mjesta u senedu, te da li

Daif hadisi

Lekcija br. 10   Daif-haadis   Riječ daif u arapskom jeziku znači slab, nemoćan, bolestan, nepotpun, nevjerodostojan. Hadiski učenjaci definiraju daif-hadis ovako: “Slab – daif je onaj hadis koji ne posjeduje atribute hasen-hadisa zbog toga što mu nedostaje jedan ili više uvjeta hasen-hadisa.”841 Evo jednog primjera daif (slabog) hadisa: Zabilježio je Et-Tirmizi, preko El-Hakima El-Esrema, od Ehu Temimea el-Hudžejmija, on od Ehu Hurejrea, a on od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je

Derogirani ajeti

Lekcija br. 10   Derogirani ajeti   Jezičko značenje derogiranih ajeta upućuje na nešto što je prošlo, zamijenjeno, ili se promijenilo.   Šerijatska definicija derogiranih ajeta jeste: To su ajeti u kojem je spomenuti šerijatski propis dokinut, drugim propisom koji je stigao objavom i to nakon dokinutog propisa, a ta derogacija je dokazana (ispravna).   Iz šerijatske definicije derogiranih ajeta možemo zaključiti nekoliko stvari:   a) Da derogirani ajet bude

Vjerodostojni (sahih) hadisi

Lekcija br. 9 Vjerodostojni (sahih) hadisi     Sahih-hadis   Riječ sahih u arapskom jeziku znači istinit, ispravan, vjerodostojan, autentičan, punovažan, pravovaljan i sl. Hadiski učenjaci ovako definiraju sahih-hadis:   “Sahih je onaj hadis koji kontinuirano prenosi pošten i precizan prenosilac od istoga takvog ravije sve do kraja seneda, te koji ne protivurječi drugim pouzdanim predajama i koji u sebi nema skrivenih nedostataka.”832   Shodno spomenutoj definiciji, da bi jedan

Posebni ajeti

Lekcija br. 9 Posebni ajeti Posebni ajeti   Posebni ajeti (ajeti sa posebnim značenjem) jesu oni kojima se izuzima ili ograničava nešto iz opštih ajeta (ajeta sa opštim značenjem).   Da li je dozvoljeno izuzimanje ili ograničavanje opštih ajeta sa posebnim? Imam Ševkani prenosi koncenzus učenjaka, i prijašjnih i onih kasnijih, da se dozvoljeno izuzimati nešto iz opštih ajeta posebnim ajetima. (Iršadul-Fuhul, Ševkani 143.str.)   Postoje dvije osnovne vrste izuzimanja

Vrste hadisa

Lekcija Br. 8 Vrste Hadisa   Vrste hadisa   Nauka o hadisu se dijeli na dvije osnovne znanosti: a) Hadiska nauka Rivajeta – njen osnovni zadatak je sabiranje Poslanikovih s.a.w.s. hadisa i njihovo pomno čuvanje (u zbirkama hadisa). Ovom vrstom nauke su se bavili svi autori poznatih hadiskih zbirki. b) Hadiska nauka Dirajeta – zadatak ove skupine hadiskih nauka jeste da nam objasni principe na osnovu kojih saznajemo koji hadisi

Opšti ajeti 1 dio

Lekcija br. 8 Opšti ajeti 1 dio Opšti ajeti   Opšti ajeti su oni koji se odnose na sve što obuhvata njihovo nedvosmisleno značenje, bez ograničenja, sve dok se u istom ili drugom ajetu (ili hadisu) nešto iz toga ne izuzme. Na primjer kada se u ajetima Uzvišeni obraća sa ‘O vi koji vjerujete’, onda se to odnosi na sve vjernike, i muškarce i žene, i mlade i stare, i

Ostale hadiske zbirke

Lekcija 7 Ostale hadiske zbirke Ostale hadiske zbirke i učenjaci hadisa   Da li su svi hadisi zabilježeni u zbirkama ”Kutubus-site” i zbirkama hadisa sakupljenim prije njih, ili je sakupljanje hadisa nastavljeno i nakon smrti autora ”Kutubus-site”? Nisu svi hadisi Poslanika s.a.w.s., koji su nama danas dostupni, uvršteni u ”Kutubus-site” i zbirke hadisa napisanih prije njih. Nakon smrti autora ”Kutubus-site” ostalo je još sahih i hasen hadisa koji nisu bili

Mekkanske i medinske sure

Lekcija 7 Mekkanske i medinske sure     Mekkanske i Medinske sure Poslanik s.a.w.s. je za vrijeme objave živio u dva grada Mekku i Medinu. Objava mu je stizala u oba grada, ponekad i kada bi bio na putovanju, u različitim godišnjim dobima, u različitim dijelovima dana itd. Islamski učenjaci su do u detalje ispitivali kada je neki od ajeta objavljen, zbog koristi poznavanja toga. Na primjer muslimani su u