Studije

Kutubus-Site

Lekcija 6 Kutubus-Site Kutubus-Site (Šest hadiskih zbirki)   Šta znači termin Kutubus-Site? U hadiskoj nauci najviše korištene i najpoznatije zbirke hadisa jesu one koje muhadisi nazivaju ”Kutubus-Site” ili šest hadiskih zbirki. To su: Buharijin Sahih, Muslimov Sahih (za ove prve dvije knjige često se koristi termin ”Sahihejn”, ili Dva Sahiha), Džami’u Tirmizi, i Suneni od Ebu Davuda, Nesaia i Ibn Madže.   Kako poredati ovih šest zbirki obzirom na njihovu

Jasni i manje jasni ajeti

Lekcija 6 Jasni i manje jasni ajeti Jasni i manje jasni ajeti (Muhkem ve mutešabih)   Šta su to jasni, a šta manje jasni ajeti? Jasni ajeti su oni kojima se zna značenje, koji se ne mogu tumačiti i shvatati na više načina, i koji su jasni sami po sebi i nije ih potrebno dodatno tumačiti. Većina ajeta u Kur’anu pripadaju ovoj grupi ajeta. Manje jasni su oni ajeti, čije

Razlozi objave (Esbabun nuzul)

Lekcija br.5 Razlozi objave (Esbabun nuzul)     Razlozi objave (Esbabun-nuzul)   Šta je razlog objave? Postoje dvije vrste razloga objave: a) opći razlog, koji je zajednički za sve ajete, a to je uputa ljudima i džinima do Sudnjega dana. b) posebni razlog, a to je razlog zbog kojeg je Allah dž.š. objavio pojedine ajete u Kur’anu, na primjer spuštanje ajeta iz sure An-Nur, koji su spušteni zbog munafičke potvore

Vrste tefsira

Lekcija br.4 Vrste tefsira     Vrste tefsira   Šta je to tefsir? Riječ ”tefsir” ima značenje otkriti i pojasniti. Tefsir je nauka koja nam pomaže da razumijemo Kur’an, kao i da shvatimo značenje pojedinih ajeta, i da iz njih izvučemo vjerske propise i pouke.   Kako je nastao tefsir kao nauka? Nakon smrti Poslanika s.a.w.s. ashabi su putovali širom tadašnjeg hilafeta kako bi podučavali muslimane propisima vjere. Tako su

Akida – Islamsko Vjerovanje Prof. Adnan Nišić

Uvod u islamsku Akidu     1. Definicija akide i njeni izvori 1. Jezičko značenje riječi Akida: Riječ Akida potiče od arapske riječi (عقد) što znači svezati, zategnuti, pričvrstiti. (Dr. Nasir El ‘Akl, Akida i islamski pokreti) 2. Opće jezičko značenje Akide jeste da je to čvrsto vjerovanje tj. ubjeđenje koje u sebi nema nimalo sumnje i nesigurnosti.  (Dr. Nasir El ‘Akl, Akida i islamski pokreti) 3. Šerijatsko značenje: a)

Početak pisanja hadisa

Lekcija br. 3 Početak pisanja hadisa   Početak pisanja hadisa   Rad na pisanju i sabiranju hadisa prošao je kroz pet faza (razdoblja): 1)      Pisanje hadisa u vrijeme Poslanika s.a.w.s. 2)      Pisanje hadisa nakon smrti Poslanika s.a.w.s. u vrijeme ashaba i tabe’ina 3)      Početak pisanja i sabiranja hadisa u zasebnim knjigama 4)      Odvajanje hadisa od govora ashaba i tabe’ina u zasebnim knjigama 5)      Odvajanje sahih hadisa od daif hadisa u

Briga selefa u čuvanju hadisa

Lekcija br. 2 Briga selefa u čuvanju hadisa   Briga selefa u čuvanju hadisa   Brigu selefa (prve tri generacije: ashaba, tabe’ina, etbau tabe’ina) u čuvanju prakse Poslanika s.a.w.s. možemo: Trud ashaba r.a. u praćenju, pamćenju i slijeđenju svega vezanog za Poslanika s.a.w.s. Trud i briga ashaba da što dosljednije prenesu ono što su zatekli i zapamtili od prakse Poslanika s.a.w.s. na kasnije generacije Opreznost ashaba i tabe’ina u preuzimanju