Vjera i život

Uvod u vrline Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem

Kaže Uzvišeni Allah: ”Lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kane jerdžullahe vel jewmel ahire we zekerellahe kesira”, što u prijevodu znači: ”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor, za onoga koji za Allahovim zadovoljstvom i ahiretom žudi i koji Allaha mnogo spominje.” (Prijevod značenja El-Ahzab, 21.) Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je najbolji uzor vjernicima, a ovim riječima Allaha Uzvišenog naređuje se vjernicima da upravo njega,

Tumačenje bismille

Bismillahir-Rahmanir-Rahim (U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog) Lingvističari arapskog jezika razilaze se oko izvedenice riječi “ism-ime”. Međutim, znanje o tome toliko i nije bitno, ali je potrebno da se zna da se ovdje ne misli samo na jedno ime, već na sva Allahova lijepa imena. Iako je riječ “ime” u jednini ovdje se ne misli samo na jedno ime, jer postoji pravilo u arapskom jeziku u kojem se kaže: “el-mufredul-mudafu jufidul-‘umum”,

Tumačenje bismille

Bismillahir-Rahmanir-Rahim (U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog) Lingvističari arapskog jezika razilaze se oko izvedenice riječi “ism-ime”. Međutim, znanje o tome toliko i nije bitno, ali je potrebno da se zna da se ovdje ne misli samo na jedno ime, već na sva Allahova lijepa imena. Iako je riječ “ime” u jednini ovdje se ne misli samo na jedno ime, jer postoji pravilo u arapskom jeziku u kojem se kaže: “el-mufredul-mudafu jufidul-‘umum”,

Hadis dana – Zabrana širka, neposlušnosti roditeljima i lažnog svjedočenja

Prenosi Ebu-Bekre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećem velikom grijehu?” Rekli smo: “Svakako, Allahov Poslaniče” Kaže: “Činjenje širka Allahu (pridruživanje Allahu druga) i neposlušnost roditeljima“. Dok je ovo govorio bio je naslonjen sjedeći pa se ispravi i reče: “Zar ne, lažan govor i lažno svjedočenje“, i neprestano je to ponavljao tako da smo rekli kamo sreće da ušuti (suosjećajući

Hadis dana – obaveza čuvanja emaneta

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvaj emanet onom ko ti ga je povjerio i nemoj iznevjeriti onog ko te je iznevjerio.”[1]   Značenje manje poznatih riječi: emanet – sve ono što je povjereno na čuvanje od imetka, tajni i slično   Biografija ravije: Abdurrahman  ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab. Primio je islam u godini Bitke na Hajberu, tj. 7.

Hadis dana – traganje za naukom

Kaže Ebu-Derda, radijallahu anhu: Čuo sam Allahovog Poslanika da je rekao: “Ko se uputi putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u Džennet. I zaista, meleci podmeću svoja krila onom ko traži znanje iz zadovoljstva sa onim što radi. Zaista, za učenog traži oprost sve što je na nebesima i na Zemlji, pa čak i ribe u vodi. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost Mjeseca nad

Hadis dana – pozivanje u hidajet

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko poziva u hidajet ima nagradu poput nagrade onih koji ga slijede, a to neće njihove nagrade nimalo umanjiti. A ko poziva u dalalet ima grijeh poput grijeha onih koji ga slijede, a to neće njihove grijehe nimalo umanjiti.”[1]            Značenje manje poznatih riječi: hidajet – lijepa stvar koja se podudara sa Šerijatom onih koji ga

Hadis dana – mito

Prenosi se od Ebu-Hurejre da je rekao: “Prokleo je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, onog koji podmićuje i onog koji prima mito.”[1]          Značenje manje poznatih riječi: prokleo je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem – dovio da ga Allah udalji od Svoje milosti onog koji podmićuje – ko daje svoj imetak da bi dobio ono na šta nema pravo. Biografija ravije: Abdurrahman  ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu anhu, je

Hadis dana – sumnjive stvari

Kaže Ebu-Muhammed Hasan ibn Alijj ibn Ebi-Talib, radijallahu anhuma, sin kćerke Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, i njegov amidžić: “Zapamtio sam od Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ostavi ono što ti je sumnjivo i drži se onog u što nemaš sumnje.‘”[1]            Značenje manje poznatih riječi: Ono što ti je sumnjivo – nejasne stvari Onog u što nemaš sumnje –  ono što je jasno

Hadis dana – dobra djela

Prenosi Ebu-Zerr, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne omalovažavaj ništa od dobrih djela, pa makar to bilo da sretneš svoga brata vedra lica.“[1]     Biografija ravije: Ebu-Zerr el-Gaffari, radijallahu anhu, je časni ashab, jedan od zahida i muhadžira. Rano je primio islam, ali je kasno obavio hidžru te nije učestvovao u Bici na Bedru. Učinio je mnogo plemenitih djela. Preselio je 32. god po Hidžri,