Pravilnik o radu islamske akademije

Ispit iz Osnovi Tefsira i Osnovi Hadisa *novo*

 

Osnove Tefsira

 1. Uvod u tefsir i definicija Kur’ana
 2. Način objave i redosljed sura i ajeta
 3. Čuvanje Kur’ana usmenim i pismenim putom
 4. Vrste Tefsira
 5. Razlozi objave (Esbabun Nuzul)
 6. Jasni i manje jasni ajeti
 7. Mekkanske i medinske sure
 8. Opšti ajeti “Prvi dio” , “Drugi dio”
 9. Posebni ajeti
 10. Derogirani ajeti
 11. Vrste derogirani ajeta
 12. Tefsir sure E-Fatiha

 

Osnove Hadisa

Literatura: Hadis i hadiske znanosti   pdf_downlaod

 1. Definicija hadisa
 2. Briga selefa u čuvanju hadisa
 3. Početak pisanja hadisa
 4. Imam Ahmed i Imama Malik
 5. Dva sahiha Buharija i Muslim
 6. Kutubu-Site
 7. Ostale hadiske zbirke
 8. Vrste hadisa
 9. Vjerodostojni (sahih) hadisi
 10. Daif hadisi
 11. Daif hadisi zbog prekida u senedu
 12. Daif hadisi zbog nekog drugog razloga

 

 

Predhodni predmeti

 1. Akida – Islamsko vjerovanj

 2. Sira – Životopis Allahovog poslanika Muhammeda  sallallahu