Monday, June 24, 2024
HomeStudijeUvod u Siru

Uvod u Siru

Lekcija br. 1

Uvod u siru

 

Video “Uvod u siru” 

Preuzmite lekciju u  mp3 formtu

Preuzmite tekst u word formatu

Ladda ner på svenska

Sira – Životopis Allahovog Poslanika s.a.w.s.

(Definicija, cilj i korist izučavanja, izvori)

1. Jezičko značenje Sire jeste da je to put, praksa, stanje u kome se nalazi neka osoba.

2. Šerijatsko značenje: Sira Poslanika s.a.w.s. je nauka koja proučava život Poslanika s.a.w.s. sa osvrtom na njegov moral, njegove osobine, njegove posebne karakteristike, na dokaze njegovog poslanstva, kao i izučavanje opšteg stanja vremena u kome je živio i stanja njegovih drugova ashaba za njegova života.

 

3. Ciljevi i koristi izučavanja Sire:

a) Razumijevanje života Poslanika s.a.w.s. kroz vrijeme u koje je živio i kroz stanja kroz koja je prolazio kako bi se uvjerili u njegovo s.a.w.s. poslanstvo. Biografija niti jednog čovjeka nije ni približno praćena i prenijeta kao što je slučaj sa Sirom Poslanika s.a.w.s.

b) Sira opisuje najbolji i najuzvišeniji primjer ponašanja jednog insana u svim životnim situacijama, kao što kaže Uzvišeni:

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

”Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu…” (Al-Ahzab, 21.)

c) Proučavanje Sire nam pomaže u shvatanju Kur’ana, kao i propisa Islama uopćeno.

d) Pomaže nam da bolje upoznamo generaciju najboljih ljudi koji su hodali ovom zemljom nakon Allahovih Poslanika a.s., to jest generaciju ashaba r.a.

e) Spoznaja da je ova vjera univerzalna to jest da daje odgovore za sve situacije i za sva vremena, i da je svaki njen djelić moguće sprovesti u praksi.

f) Upoznavanje sa menhedžom (metodom) Poslanika s.a.w.s. u dawi – pozivanju u Islam.

 

g) Povećavanje ljubavi prema Poslaniku s.a.w.s., a time povećavamo i svoj iman (vjerovanje):

– Buharija bilježi da je jedan ashab r.a. upitao Allahovog Poslanika s.a.w.s: ”Kada će nastupiti Sudnji dan?” na što ga je Allahov Poslanik s.a.w.s. upitao: ”A šta si ti pripremio za njega?” Tada mu ashab r.a. odgovori: ”Ništa posebno, osim što volim Allaha i Njegova Poslanika s.a.w.s.”, a Poslanik s.a.w.s. mu na to reče: ”Ti ćeš zaista biti sa onima koje voliš!” Enes ibn Malik dalje kaže: ”Nikada se ashabi nisu obradovali kao kada su čuli za ove riječi. Ja zaista volim Ebu Bekra r.a. i Omera r.a., i nadam se da ću zbog toga biti sa njima u džennetu, iako ih u djelima ne mogu sustići.”

– Muslim bilježi u svome Sahihu hadis od Ebu Hurejre da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Od ljudi iz moga ummeta koji će me najviše voljeti biće i ljudi koji će živjeti nakon mene, a poželjeće da su me zatekli sa svojom porodicom i svojim imetkom.”

U drugom hadisu od Ebu Hurejre kojeg bilježi također Muslim kada je Poslanik s.a.w.s. došao do jednog groblja rekao je između ostalog: ”Poželio sam da vidim svoju braću.”, pa su ga ashabi r.a. upitali: ”Zar mi nismo tvoja braća, o Allahov Poslaniče?” A Poslanik s.a.w.s. im odgovori: ”Vi ste moji ashabi, a moja braća suoni koji će doći nakon mene.”

 

 

4. Izvori Sire Allahovog Poslanika s.a.w.s:

a) Kur’an Časni

On je najispravniji i najvjerodostojniji izvor Sire Allahovog Poslanika s.a.w.s. U njemu je spomenuto dosta događaja vezanih za život Poslanika s.a.w.s. kao što su bitke, dokazi njegovog poslanstva, rasprave sa nevjernicima iz redova mušrika, munafika, kršćana i Židova i način kako ih je Poslanik s.a.w.s. pozivao u Islam.

Također knjige Tefsira su pune predaja o događajima iz života Poslanika s.a.w.s. Neki učenjaci su napisali Siru koristeći kao izvor samo Kur’an i knjige tefsira.

 

b) Knjige hadisa i knjige komentara hadisa

Kao što su Buharija i Muslim, četiri zbirke Sunena, Musned od imama Ahmeda, Muveta od imama Malika, Mustedrek od Hakima i druge zbirke hadisa u kojima ima i posebnih poglavlja o bitkama, o dokazima poslanstva, o vrijednostima ashaba r.a. itd.

 

c) Knjige Sire:

Ashabi i njihova djeca od tabeina, i generacija nakon njih vodila je brigu o bilježenju događaja iz života Poslanika s.a.w.s.

Što se ashaba tiče posebno su se u brizi o očuvanju Sire Poslanika s.a.w.s. isticali Berra ibn ‘Azib r.a., Abdullah ibn Abbas r.a., a od tabeina posebno su brigu o siri vodili Aban ibn Osman ibn Affan (umro 105. h.g.) koji je sakupio knjigu o bitkama Poslanika s.a.w.s., i Urwe ibn Zubejr (umro 94. h.g.).

Nakon njih su došle generacije učenjaka koje su počeli pisati o Siri kao posebnoj nauci i tako su nastale i prve prave knjige Sire, a od njih su najpoznatije:

Prva: Knjiga Megazi (Bitke) od Imama Zuhrija (umro 124. h.g.), štampana i sadrži većinu događaja vezanih za vojne pohode Poslanika s.a.w.s.

Druga: El-Megazi od Musa ibn Ukbe (umro 141. h.g.), također o vojnim pohodima Poslanika s.a.w.s. i ona je štampana.

Treća (najvažnija): Sira od Ibn Ishaka (umro 151. h.g.). Ona je osnov svih ostalih knjiga iz sire koje su napisane nakon nje. Nažalost ova knjiga je izgubljena. Međutim veći dio knjige je sačuvan u Siri od Ibn Hišama (umro 218. h.g.) i danas je najviše korištena knjiga iz oblasti Sire.

Četvrta: El-Megazi od El-Wakidija (umro 207. h.g.) knjiga o bitkama štampana u tri toma.

Peta: Et-Tabakat El-Kubra od Ibn Sa’da (umro 230 h.g.) opširno djelo o prvim generacijama muslimana, čija prva dva toma se odnose na siru Poslanika s.a.w.s.

Šesta: Mnoge druge knjige sire od kojih od starjih treba istaći:

– Ed Durer fi Ihtisar ElMegazi od Ibn Abdul Berra (umro 463 h.g)

– Dževamiu Sira od Ibn Hazma El Endelusija (umro 456 h.g)

– Dio knjige Zadul Mead od Ibnul Kajima (umro 751. h.g.) o siri u kojoj je pokazao metodu izvlačenja pouka i koristi iz sire poslanika s.a.w.s.

A od novijih knjiga treba istaći:

– Zapečaćeni džennetski napitak (Er rahukul Mahtum) od Mubarekfurija

– Fikhu Sira En Nebevija od Muhameda El Gazalija

– Sira En Nebevija Es Sahiha od Ekrema Dijaa El Umerija

– Hazal Habib od Ebu Bekra El-Džezairija

– Skraćena Sira Vjerovjesnika od šejha Muhameda ibn Abdulwehaba

 

d) Knjige o opisu izgleda Poslanika s.a.w.s. i dokazima poslanstva:

– Delailu Nubuve (Dokazi Poslanstva) od Bejhekija (umro 458. h.g.) najbolja i najpotpunija knjiga na ovu temu.

– Šemailu Nubuve (Izgled Poslanika s.a.w.s.) od Imama Tirmizija (umro 279. h.g)

 

e) Knjige o životima ashaba r.a., a posebno bih izdvojio:

– El-Isti’ab od Ibn Abdul Berra, knjiga štampana u četiri toma

– El-Isabe fi temjizi Sahabe od Ibn Hadžera El Askalanija (umro 852. h.g.)

 

f) Opće historijske knjige islamskih autora:

– Historija Poslanika i kraljeva (poznata i kao Historija Ibn Džerira Et Taberija – umro 310 h.g.)

– Tarih El Islam (Historija Islama) od Imama Zehebija (umro 748. h.g.)

– El Bidaje ve Nihaje od Ibn Kesira (umro 774. h.g)

 

g) Knjige arapske poezije

Poezija u vrijeme Poslanika s.a.w.s. bila je glavni medij putem kojeg su se opjevali bitni historijski događaji. Poslanik s.a.w.s. je imao svoje pjesnike poput Hasana ibn Sabita r.a. i Abdullaha ibn Revahu r.a. Naravno učenjaci sire se oslanjaju samo na poeziju sa ispravnim senedom.

 

Korištena literatura:

1. Menhedž Es-Sira En-Nebevija,  Dr.Amina Husejin Dželal, Univerzitet Umul Kurra u Mekki

2. Menhedž Te’sili li Dirasetil ‘Ilmu Sira, Dr.Muhammed ibn Samil Es-Selmi

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments