Sunday, June 23, 2024
HomeAktuelno25. ramazansko sijelo - Opis džehennema - Allahu se utječemo od njega

25. ramazansko sijelo – Opis džehennema – Allahu se utječemo od njega

Sva zahvala pripada samo Allahu, Živom i Vječnom, Onome koji ostaje, dok sve drugo prolazi. On je podigao nebesa i ukrasio ih zvijezdama, a Zemlju učvrstio planinama. Svojom snagom i moći stvorio je sve ovo što vidimo oko sebe, a zatim će sve to usmrtiti i izbrisati iz postojanja. Puhnut će se u sur, pa će mrtvi ustati. Jedna sku-pina će do Kuće uživanja, a druga skupina će do Kuće patnje. Pred njihovim očima vrata će se pootvarati i na svaka vrata ući će tačno određeni dio. Vatra će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena. Toga dana nastupit će vječne brige i kajanja! Od toga dana vatra ih počinje obavijati, nalazit će se iznad njih i ispod njihovih stopala. Niko pošteđen neće biti!

Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha Jedinog, koji sudruga nema. Ovo izgovaram i svjedočim u nadi da ću postignuti spas. I svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, onaj čijom je vjerom Allah dao da se osvoji i Perzija i Bizantija. Neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ih slijede u dobru sve dok se kiša spušta.

Draga moja braćo, Uzvišeni Allah upozorava nas u Svojoj Knjizi na Džehennem. Obavještava nas o džehennemskim patnjama i kaznama od kojih se utrobe cijepaju i srca pucaju. Međutim, sve to Svevišnji Allah čini iz milosti prema nama kako bismo povećali oprez i strah od Džehennema i udaljili se od djela koja vode ka njemu.

Poslušajte neke od šerijatskih tekstova iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o džehen-nemskim patnjama, kako biste uzeli pouku iz svega toga, povratili se svome Gospodaru, bili Mu predani i pokorni, prije negoli dođe kazna kada sigurno nećete imati pomagača! Kaže Uzvišeni u suri Alu-Imran:

“Bojte se Vatre koja je pripremljena za nevjernike!” I kaže:

“Mi smo za nevjernike pripremili lance, okove i žestoku patnju u Vatri!”[1]

“Mi smo nevjernicima pripremili Vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti.”[2]

 “Uistinu, boravište svih nevjernika je u Džehennemu koji ima sedam kapija. Na svaku kapiju ući će određeni dio njih.”[3]

“Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Dž‍ehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati.” [4]

“A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Dž‍ehennem, už‍asno je ono boravište! Kad budu u njega bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati, gotovo da se od bijesa raspadne.”[5]

“Toga dana, patnja će ih obavijati iznad njihovih glava i ispod njihovih stopala.”[6]

“Nad njima  će biti naslage vatre, a ispod njih naslage; time Allah straši robove Svoje. ‘O robovi Moji, bojte se Mene!'”[7]

“A oni nesrećni – ko su nesrećni?!  Oni će biti u vatri už‍arenoj i vodi ključaloj  i u sjeni dima čađavog, u kojoj neće biti svjež‍ine ni ikakve dobrine.”[8]

“…i jedni drugima su govorili: ‘Ne krećite u boj po vrućini!’ Reci: ‘Džehennemska vatra je još vruća!’ – kad bi oni samo znali!”[9]

“A znaš li ti šta će to biti? – vatra už‍arena!”[10]

“Grješnici će sigurno stradati i u ognju biti na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: ‘Iskusite vatru d‍žehen-nemsku!'”[11]

“Aznaš li ti šta je Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kož‍e će crnim učiniti.”[12]

“O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snaž‍ni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.”[13]

“On će kao kule bacati iskre kao da su kamile riđe.”[14]

“Toga dana ćeš vidjeti grješnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati.”[15]

“Kada sa okovima o vratu i sind‍žirima budu vučeni po ključaloj vodi, a zatim u vatri pr‍ženi.”[16]

“Onima koji ne budu vjerovali bit će odijela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove lijevana; od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim, i ko‍ža, a gvozdenim maljevima bit će mlaćeni; kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, bit će u nju vraćeni: ‘Iskusite patnju u u‍žasnoj vatri!'”[17]

“One koji ne vjeruju u dokaze Naše, Mi ćemo sigurno u Vatru baciti; kad im se kož‍e ispeku, zamijenit ćemo ih drugim ko‍žama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista, silan i mudar.”[18]

“Doista je stablo Zekkum ružna hrana koja će poput rastopljene kovine u stomacima ključati.”[19]

 “To je stablo koje izrasta u sredini Džehennema, a plodovi su mu poput šejtanskih glava.”[20]

“I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete ož‍ivljenje, sigurno s drveta Zekkum jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to ključalu vodu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti; to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo!”[21]

“…ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. U‍žasna li pića i grozna li boravišta!”[22]

“…koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!”[23]

“…i on će biti pojen odvratnom kapljevinom, mučit će se da je proguta, ali je nikako neće moći pro‍ždrijeti i smrt će mu sa svih strana prilaziti, ali on neće umrijeti; njega će teška patnja čekati.” [24]

“A nevjernici će u patnji d‍žehennemskoj vječno ostati, ona im se neće ublaž‍iti i nikakve nade u spas neće imati. Nismo im nepra-vedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’ – a On će reći: ‘Vi ćete tu vječno ostati!'”[25]

“…boravište njihovo bit će D‍žehennem; kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im oganj.”[26]

“Uistinu onima koji nisu vjerovali i koji su činili nasilje Allah neće oprostiti i neće ih uputiti osim na put Džehennema u kojem će vječno ostati, a to je Allahu lahko.”[27]

“Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći.”[28]

“A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra d‍žehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.”[29]

“A znaš li ti šta je Džehennem? – Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati. Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena.”[30]

Postoje brojni slični ajeti koji opisuju Džehennem i džehennemske patnje.

Što se tiče hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o Džehennemu i patnjama u njemu, njih je, također, veliki broj. Neki od njih su i sljedeći:

Abdullah b. Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Džehennem će se na Sud-njem danu dovući, a imat će sedamdeset hiljada krajeva, svaki kraj pri-državat će sedamdeset hiljada meleka.”[31]

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, salla-llahu alejhi ve sellem, rekao: “Ova vatra kojom se ljudi koriste sedam-deseti je dio džehennemske vatre!” Prisutni rekoše: “Alahov Poslaniče, i ova je dovoljna!”, a on na to reče: “Uistinu, džehennemska vatra žešća je od ove za šezdeset devet dijelova, svaki njen dio je poput ove dunja-lučke vatre.”[32]

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pripovijedao je: “Sjedili smo jednog dana kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa smo čuli neka-kav udarac. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, tada nas je upitao: ‘Znate li šta je ovo?’ Odgovorili smo: ‘Allah najbolje zna i Njegov Poslanik!’ Rekao je: ‘To je kamen koji je Allah poslao u Džehennem još prije sedamdeset godina i sada je dospio na njegovo dno.'”[33] ‘Itbe b. Gazvan, radijallahu anhu, rekao je na hutbi: “Obaviješteni smo o tome da se kamen baci sa ivice Džehennema pa pada kroz njega sedam-deset godina dok ne dospije do dna! A tako mi Allaha, Allah će Džehennem sigurno napuniti! Zar se tome čudite?!”[34]

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, salla-llahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bi samo jedna kapljica Zekkuma pala na dunjaluk, zagorčala bi život stanovnicima dunjaluka.”[35]

En-Nu’man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najblažu kaznu u Džehennemu imat će onaj koji bude imao obuću čiji će kaiševi biti od vatre. Od njih će mu ključati mozak kao što ključa kotao. Smatrat će da se niko ne kažnjava gore od njega, a doista će on imati najblažu kaznu!”[36]

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu bit će doveden čovjek koji je najviše uživao na dunjaluku, a bit će od stanovnika Vatre, pa će se uvesti na samo jedan mali trenutak u Vatru, a zatim će se upitati: ‘O sine Ademov, jesi li vidio ikakvog dobra? Jesi li imalo uživao?’ Odgo-vorit će: ‘Ne, tako mi Allaha, Gospodaru moj!’ Zatim će biti doveden čovjek koji je imao najveća iskušenja na dunjaluku, a bit će od stanovnika Dženneta pa će se uvesti na samo jedan mali trenutak u Džennet, a zatim upitati: ‘O sine Ademov, jesi li doživio ikakva isku-šenja, ikakve tegobe?’ Odgovorit će: ‘Ne, tako mi Allaha, Gospodaru moj, nisam vidio nikakva iskušenja, niti me je ikakva tegoba pogodila’.” [37]

Također, Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jednom od stanovnika Vatre reći će se na Sudnjem danu: ‘Šta misliš, kada bi imao sve što je na Zemlji, da li bi se time otkupio od Vatre?’, a on će odgovoriti: ‘Da’, pa će mu Uzvišeni Allah reći: ‘Od tebe sam tražio mnogo manje od toga. Uzeo sam ugovor od tebe još dok si bio u Ademovoj kičmi da Mi nećeš ni u čemu širk činiti, pa si to odbio i činio si Mi širk’.”[38]

Bilježi Ibn Merdevejh od Ja’le b. Munijeta, a on je Ibn Umejje, da je rekao: “Allah će stanovnicima Vatre dati jedan oblak, pa kada oblak naiđe iznad njih, reći će im Uzvišeni: ‘O stanovnici Vatre, ima li nešto da tražite, treba li vam nešto?’ Sjetit će se dunjalučkih oblaka i kiše koja se spuštala iz njih, pa će reći: ‘Gospodaru, tražimo vodu da pijemo!’ Međutim, iz oblaka će im se spuštati okovi, zatim će doći lanci, a zatim na kraju vatrene iskre kojima će potpaliti i rasplamsati Džehennem u kojem se oni nalaze.”

Od Ebu Musa’a, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojica neće ući u Džennet: notorni alkoholičar, onaj koji je kidao rodbinske veze i onaj koji je vjerovao u sihr. Onaj koji umre kao notorni alkoholičar, Allah će ga pojiti iz rijeke Gavta!” Prisutni su upitali: “A kakva je to rijeka Gavta?” Poslanik je odgovorio: “To je rijeka u kojoj će plutati spolni organi prostitutki. Samo smrad njihovih spolnih organa uznemiravat će stanovnike Vatre.”[39]

U Sahihu Muslima bilježi se od Džabira b. Abdillaha, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu je Allah obećao da će onoga koji pije opojna pića napojiti iz ‘Tinetul-habal’!” Prisutni su upitali: “A šta je to ‘Tinetu-l-habal’?” Poslanik je rekao: “To je znoj stanovnika Vatre!”

U dva Sahiha bilježi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Upitat će se židovi i kršćani: ‘Tražite li nešto?’ Odgovorit će: ‘Ožednjeli smo, Gospodaru naš, pa nas napoji!’ Dat će im se do znanja da će biti napojeni, ali da piće ne odbijaju. Zatim će biti iskupljeni u Džehennemu u kojem će im se voda pričinjavati kao fatamorgana, a doista će Džehennem sam sebe gutati, pa će biti i bačeni u Vatru.”

Hasan el-Basri, rahmetullahi alejhi, rekao je: “Šta misliš o narodu koji je prestojao na nogama pedeset hiljada godina! Ništa nisu jeli niti pili! Vratovi su im se polomili – iščekujući vodu – od žeđi, a utrobe sagorjele od gladi! Zatim će biti odvedeni u Vatru i pojeni iz vrela s ključalom vodom!”

Ibnul-Dževzi, rahmetullahi alejhi, opisujući Džehennem, rekao je: “To je kuća čiji su stanovnici daleko od Allahove milosti, zabranjene su im blagodati i radovanje, svjetlost lica zamijenjena im je crnilom. Bit će udarani i probadani šipkama oštrijim od igala za vunu. Nadzirat će ih strogi i snažni meleki! Samo da ih vidiš kako jauču dok se ugljenišu, zatim kako se ostavljaju na velikim hladnoćama. Vječno će tugovati, nikada se radovati! Njihovo boravište zauvijek je određeno, nema pomilovanja! Zauvijek, vječno ostaju tu! Pored njih su strogi i snažni meleki! Njihov ukor i grdnja teži su im od kažnjavanja. Plakat će za izgubljenim vremenom u periodu mladosti. Kada god njihov plač postane ozbiljan i bučan, još više se poveća. Oko njih će biti strogi i snažni meleki! O tugo njihova! Kako će se samo Stvoritelj rasrditi na njih?! O propasti njihova! Kakva su samo oni nevaljala djela činili?! Kako li će samo oni biti osramoćeni pred svim stvorenjima, pred svim svjedocima?! Gdje su im prolazna dobra dunjalučkog svijeta za kojima su trčali?! Gdje su im grijesi koje su upražnjavali?! Kao da su to samo bajke, snovi bili! Zatim će se takva tijela pržiti, gorjeti! Kada god izgore, bit će vraćena u prvobitno stanje! Nad njima će biti strogi i snažni meleki!”

Allahu, Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennemske vatre, sačuvaj nas Kuće poniženja i nastani nas – Svojom milošću – u Kući bogobojaznih i čestitih.

Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima Svojom milošću, jer si Ti, uistinu, Najmilostiviji. Neka je Allahov salavat i selam na našega vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.

 

[1] Prijevod značenja El-Insan, 4.

[2] Prijevod značenja El-kehf, 29.

[3] Prijevod značenja El-Hidžr, 43-44.

[4] Prijevod značenja Ez-Zumer, 71.

[5] Prijevod značenja El-Mulk, 6-8.

[6]Prijevod značenja El-Ankebut, 55.

[7] Prijevod značenja Ez-Zumer, 16.

[8] Prijevod značenja El-Vaki’a, 41-44.

[9] Prijevod značenja Et-Tevbe, 81.

[10] Prijevod značenja El-Kari’a, 10-11.

[11] Prijevod značenja El-Kamer, 47-48.

[12] Prijevod značenja El-Muddessir, 27-29.

[13] Prijevod značenja Et-Tahrim, 6.

[14] Prijevod značenja El-Murselat, 32-33.

[15] Prijevod značenja Ibrahim, 49-50.

[16] Prijevod značenja Gafir, 71-72.

[17] Prijevod značenja 19-22.

[18] Prijevod značenja En-Nisa’, 56.

[19] Prijevod značenja Ed-Duhan, 43-46.

[20]Prijevod značenja Es-Saffat, 64-65.

[21] Prijevod značenja El-Vaki’a, 51-56.

[22] Prijevod značenja El-Kehf, 29.

[23] Prijevod značenja Muhammed, 15.

[24] Prijevod značenja Ibrahim, 16-17.

[25] Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 74-77.

[26]Prijevod značenja El-Isra’a, 97.

[27]Prijevod značenja En-Nisa’, 168-169.

[28] Prijevod značenja El-Ahzab, 64-65.

[29] Prijevod značenja El-Džinn, 23.

[30] Prijevod značenja El-Humezeh, 5-9.

[31]Muslim.

[32] Buharija i Muslim.

[33]Muslim.

[34] Muslim.

[35] Nesai, Tirmizi, Ibn Madže i Hakim koji kaže da je hadis po uvjetima Buharije i Mus-lima.

[36]Muslim, a na sličan način i Buharija.

[37]Muslim.

[38]Ahmed, Buharija i Muslim.

[39] Ahmed i Hakim koji kaže da je hadis vjerodostojan i s njim se slaže i Zehebi.

 

Muhammed b. Salih el-Usejmin

Preveo Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments