Wednesday, June 19, 2024
HomeAktuelno8. ramazansko sijelo – Kategorije obveznika u pogledu ramazanskog posta

8. ramazansko sijelo – Kategorije obveznika u pogledu ramazanskog posta

Sva hvala pripada Allahu, Uzvišenom, Gordom, Svemoćnom, Snažnom, Onome kome se sve potčinjava, Onome koji je daleko od toga da Ga razumi i pogledi obuhvatiti mogu. Svako stvorenje stvorio je da Mu bude ponizno. Pokazatelje Svoje svemoći učinio je vidljivim u smjeni noći i dana. On čuje jecaj bolesnika na umoru dok se žali na svoju bolest! On vidi crnog mrava, u mrkloj noći, u tamnoj pećini! On poznaje ono što srca kriju, i najdublje tajne! Njegove osobine su poput Njegova Zata. Onaj ko ih poistovjećuje s drugima, nevjernik je. Mi potvrđujemo sve ono čime se Uzvišeni opisao, kako o tome govore Kur’an i predanja:

“Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u ‍želji da mu se umili – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale…”[1]

Zahvaljujem Mu se na blagostanju i tegobama i svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha, jedinog koji nema sudruga, Allaha koji jedini stvara i upravlja:

“I Gospodar tvoj stvara šta hoće i odabire.”[2]

Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, najodabraniji od vjerovjesnika čistih, neka je Allahov salavat i selam na njega i na Ebu Bekra, njegovog saputnika u pećini, i na Omera koji se suprotstavio nevjernicima, i na Osmana koji je preselio kao šehid u svojoj kući, i na Aliju koji je u namazu provodio noći, kao i na Vjero-vjesnikovu porodicu, sve njegove ashabe, prvenstveno muhadžire i ensarije.

Draga moja braćo, do sada smo govorili o sedam kategorija obveznika u pogledu ramazanskog posta, a večeras govorimo o preostale tri kategorije.

Osma kategorija: Žena u menstrualnom ciklusu. U tom stanju, ženi je zabranjeno postiti, a ukoliko bi postila, njen post ne bi bio ispravan, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi o ženama: “Nisam vidio nekoga drugog da mu manjka razuma i vjere kao što vama nedostaje.” Žene su upitale: “U čemu se ogleda pomanjkanje našeg razuma i naše vjere, Allahov Poslaniče?”Odgovorio je: “Zar nije svjedočenje žene jednako polovini svjedočenja muškarca?!” Rekle su: “Svakako.” A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzvratio je: “To je pomanjkanje njenog razuma! Zar nije tako da žena kada dobije menstruaciju ne klanja i ne posti?” Rekle su: “Da”, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzvratio je: “To je nedostatak njene vjere.”[3]

Hajz – menstruacija je uobičajena krv kod žene koja se javlja u određenim danima.

Ukoliko žena dobije menstruaciju u mjesecu ramazanu, pa makar nekoliko trenutaka pred sami zalazak sunca, njen post biva pokvaren i obavezna je taj isti dan napostiti. Ukoliko se radi o dobrovoljnom postu, a ne o obaveznom ramazanskom postu, tada je napaštanje toga dana dobrovoljno, ne obavezno.

Ukoliko se očisti od menstruacije u toku ramazanskog dana, njen post preostalog dijela dana nije ispravan, jer je postojala prepreka ispravnog posta na početku dana. Međutim, da li je obavezna preostali dio dana ustegnuti se od hrane i pića ili ne? Islamski učenjaci razilaze se po ovom pitanju i njihova mišljenja prethodila su kod govora o musafiru – putniku koji se vrati s putovanja a nije postač.

Ukoliko menstruacija prestane u toku noći, pa makar pred samu zoru, žena je obavezna postiti (naredni dan) jer je šerijatski obveznik i ne postoji ništa što je u tome sprečava. Ako zaposti, a ne stigne se okupati prije pojave zore, njen post bit će ispravan, shodno propisu o džunubu koji se ne stigne okupati prije pojave zore, a čiji je post u tom slučaju ispravan, na što upućuju riječi Aiše, radijallahu anhuma: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osvanjivao bi u ramazanu džunub od odnosa, a ne polucije u snu, zatim bi se okupao i postio.”[4]

Kada je u pitanju žena u nifasu (postporođajnom ciklusu), na nju se odnose isti propisi kao i na ženu u menstrualnom ciklusu.

Dakle, i žene u nifasu i žene u mestrualnom ciklusu obavezne su napostiti isti broj propuštenih ramazanskih dana, zbog Allahovih riječi:   “…neka isti broj dana naposti.”

Aiša, radijallahu anha, upitana je: “Zbog čega žena koja je bila u menstruaciji mora napostiti propuštene dane posta, a ne naklanjava propuštene namaze?” Aiša, radijallahu anha, odgovorila je: “Kada bismo se zadesile u takvom stanju, naređivano nam je da napostimo, ali nam nije naređivano naklanjavanje namaza.”[5]

Deveta kategorija: Trudnica ili dojilja koja strahuje za svoje ili bebino zdravlje, prekinut će post, zbog hadisa Enesa b. Malika u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, Allah je oslobodio musafira polovine namaza, i oslobodio je musafira, trudnicu i dojilju posta.”[6]

Ali, obavezna je napostiti isti broj dana koje je propustila, onda kada joj to bude lahko i kada prestane njen strah za svoje ili bebino zdravlje, poput bolesnika kada ozdravi.

Deseta kategorija: Osoba koja bude u potrebi da prekine post kako bi od druge osobe otklonila opasnost, naprimjer da spriječi ubistvo čovjeka, ili da spasi čovjeka koji se utapa – utopljenika, ili čovjeka pod ruševinama, požarom i sl., pa ukoliko bude u stanju da mu pomogne samo ako uzme hranu i piće (kako bi povratio snagu), tada mu postaje dozvoljeno prekinuti post, štaviše, tada mu je obaveza preki-nuti post, jer je obaveza spasiti čovjeka od smrti, pa sve što vodi do ispunjenja te obaveze, i samo postaje obaveza, naravno obavezan je napostiti taj dan.

Sličan slučaj je i sa borcem na Allahovom putu kojemu su potrebni hrana i piće kako bi povratio snagu za borbu sa neprijateljem. Dakle, on će prekinuti post i napostiti kasnije isti broj dana, svejedno da li u borbu stupio na putovanju ili u svojoj zemlji, jer time učestvuje u odbrani muslimana i u uzdizanju Allahove riječi.

Muslim bilježi u svome Sahihu od Seida el-Hudrija da je rekao: “Putovali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u pravcu Mekke, a bili smo postači. Zaustavili smo se na jednom mjestu, pa nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Doista, vi ste se već približili neprijatelju pa vam je bolje da prekinete post. To će vas učiniti jačima.’ To je bila olakšica za nas. Tada je među nama bilo onih koji su prekinuli post, ali i onih koji su nastavili postiti. Zatim smo se zaustavili na drugom mjestu pa nam se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obratio: ‘Uistinu, vi ćete ujutro napasti neprijatelja i bit ćete jači ako prekinete post, pa ga i prekinite.’ Ovo je bila naredba, pa smo prekinuli post.”

U ovome hadisu aludira se na činjenicu da je skupljanje snage, pripremanje za borbu zaseban razlog za prekidanje posta, odvojen od putovanja, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kao razlog naredbe za prekid posta naveo spremanje za borbu s neprijateljem, a ne putovanje. Stoga im i nije naredio prekid posta kada su se prvi put zaustavili.

Sve kategorije kojima je dozvoljeno opravdano prekinuti post za vrijeme ramazana, neće se ukoravati ukoliko budu javno jeli i pili, ali pod uvjetom da taj njihov opravdani razlog također bude javan, poput bolesnika ili stare osobe koja nije u mogućnosti da posti.

A što se tiče osoba čiji je razlog prekida posta skriven, poput žene u menstruaciji ili onoga koji je spašavao unesrećenog i sl., takva osoba tajno prekida post, dakle jede i pije tajno. Dakle, neće to raditi javno kako ne bi kod drugih podstaknuo loše mišljenje o sebi ili kako se ne bi njegovim postupkom obmanuo neznalica pa smatrao prekid posta dozvoljenim i bez opravdanog razloga. Sve prethodne kategorije koje su obavezne napostiti propuštene dane, napostit će isti broj dana koje su propustile, zbog riječi Uzvišenog Allaha:  “… neka isti broj dana naposti.” Dakle, ukoliko osoba nije postila cijeli mjesec, obavezna je kasnije napostiti cijeli mjesec. Ukoliko mjesec ramazan bude imao 30 dana, obavezna je napostiti 30 dana, a ukoliko bude imao 29 dana, obavezna je napostiti samo 29.

Najbolje je požuriti i propuštene dane napostiti odmah čim prestane razlog nemogućnosti pošćenja, jer time osoba žuri ka dobru i oslobađa se obaveze.

Međutim, dozvoljeno je i odgoditi napaštanje sve do pred nastupanje sljedećeg ramazana, zbog Allahovih, subhanehu ve te’ala, riječi:

“…neka isti broj dana naposti – Allah ‍želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate…”[7]

Upravo se u odgađanju napaštanja ogleda potpunost ove olakši-ce. Stoga, ukoliko čovjeku ostane da naposti deset dana ramazana, dozvoljeno mu da nadoknadu odgodi do sljedećeg ramazana toliko da ostane deset dana do sljedećeg ramazana.

Međutim, odgađanje napaštanja do iza drugog ramazana nije dozvoljeno bez opravdanog razloga, zbog riječi Aiše, radijallahu anha: “Ostalo mi je da napostim određeni broj dana ramazana, pa nisam mogla osim u mjesecu ša’banu.”[8]

Također, ako bi se napaštanje odgodilo do poslije drugog rama-zana, bojati se da se ne uveća broj dana pa da osoba ne bude u mogućnosti ispostiti, ili se čak može dogoditi i da umre. Također, post je ibadet koji se ponavlja, stoga nije dozvoljeno odgađati napaštanje prvog do iza drugog ramazana, isto kao što je slučaj sa namazom. Ukoliko bi razlog odgađanja bio opravdan i potrajao, pa osoba i umrla, tada ništa ne bi bilo obavezno po nju, jer joj je Allah propisao isti broj drugih dana, ali ona nije bila u mogućnosti to izvršiti, stoga je i ta obaveza spala sa nje, poput osobe koja je umrla prije nastupanja ramazana, za takvu osobu nije obaveza napostiti.

Međutim, ako osoba bude u mogućnosti da naposti, pa se olahko i nemarno odnosi prema tome, stalno odgađajući napaštanje, pa u takvom stanju umre, njena rodbina će napostiti za nju isti broj dana, zbog riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko umre a ostane mu da posti, napostit će za njega njegov velija.”[9] Pod velijom – starateljem misli se na onoga koji nasljeđuje umrloga ili nekoga od bližnje rodbine. Isto tako dozvoljeno je da za umrloga posti skupina ljudi čiji broj odgovara broju propuštenih dana posta. Hasan el-Basri je rekao: “Ako bi za njega postilo 30 ljudi po jedan dan, to bi bilo dozvoljeno.”

Ako ne bude imao velija koji će napostiti njegove propuštene dane, ili bude imao ali to on neće da učini, tada će se iz njegove ostavštine nahraniti onoliki broj siromaha koliko mu je dana ostalo da naposti. Svakom siromahu dat će se 510 gr dobrih i lijepih žitarica.

Draga moja braćo, ovo su bile kategorije obveznika u pogledu ramazanskog posta. Allah je svakoj kategoriji propisao ono što odgo-vara njenom stanju. Stoga, budite svjesni mudrosti vašega Gospodara u ovome šerijatu. Budite Mu zahvalni na Njegovim blagodatima kada vam je ovu vjeru učinio lahkom. Molite Ga za ustrajnost u ovoj vjeri sve do smrti.

Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe koji su se ispriječili između nas i Tvoga spominjanja. Pređi preko naše nemarnosti i nedo-voljne pokornosti i zahvalnosti Tebi. Učvrsti nas na putu koji vodi do Tebe. Podari nam svjetlo kojim ćemo hoditi ka Tebi. Gospodaru naš, počasti nas slašću Tvoga dozivanja. Uputi nas na put kojim si Ti zadovoljan. Gospodaru naš izbavi nas iz nizina, probudi nas iz nemara, nadahni nas razboritošću i ispravnom namjerom. Gospodaru naš, proživi nas u skupini bogobojaznih i priključi nas Svojim dobrim robovima.

Neka je Allahov salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhamme-da, njegovu porodicu i sve ashabe.

 

[1] Prijevod značenja Et-Tevbe, 109.

[2] Prijevod značenja El-Kasas, 68.

[3]Muttefekun alejhi.

[4] Muttefekun alejhi.

[5] Muslim.

[6]Hadis bilježe peterica, a ovo je citat Ibn Madže i hadis je dobar.

[7] Prijevod značenja El-Bekare, 183.

[8] Buharija.

[9]Muttefekun alejhi.

 

Muhammed b. Salih el-Usejmin

Preveo Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments