Predavanje održato u prostorijama Dawetskog entra Furqan Norrköping.