Saturday, April 20, 2024
HomeStudijeŠirk - mali i veliki

Širk – mali i veliki

Lekcija br. 7

Širk – mali i veliki

Video “Širk – mali i veliki”

Preuzmite lekciju u  mp3 formtu

Preuzmite tekst u word formatu

Ladda ner på svenska

 

 

Širk – mali i veliki širk

 

1. Širk ima suprotno značenje od Tevhida. Riječ širk potiče od arapske riječi (شريك) što znači sudrug ili partner u nečemu. Prema tome učiniti ŠIRK prema Allahu dž.š. znači smatrati nekoga ili nešto Njemu ravnim, tj. pripisati Mu druga u nečemu.

2. Širk, kao grijeh, može biti veliki širk i mali širk.

3. Veliki širk je pridruživanje Allahu dž.š. sudruga u jednom od tevhida, tj. vjerovanje da Allah dž.š. nije Jedini u Svom Rububijetu, Uluhijetu ili u Tevhidu Esmai ve Sifat.

a) Širk u Tevhidu Rububije biva:

– potpunim negiranjem Allaha dž.š. kao Jedinog Tvorca, Gospdara, Vladara i Upravljača svega, kao što to vjeruju ateisti;

Primjer ovome su Hindusi, Faraon, kralj Nemrud sa kojim se raspravljao Ibrahim a.s., vjerovanje u Vahdetul vudžud od Ibn Arebija (da je Allah prisutan u svim stvarima)….

– ili vjerovanjem da pored Allaha dž.š. ima drugih Tvoraca, Gospodara, Vladara i onih koji upravljaju stvarima u onome za što mi muvehidi vjerujemo da je Allah dž.š. Jedini u tome. Primjer su: kršćani koji vjeruju da je Allah dž.š. jedan od trojice, medžusije koje dobre stvari pripisuju svjetlosti, a zlo pripisuju tami, obožavaoci nebeskih tijela, itr…

U ovu vrstu širka spada i vjerovanje da osim šerijata – Allahovog zakona, postoji neki drugi zakon koji je bolji, jednak šerijatu ili u najmanju ruku ispravan zakon, kao što stoji u fetvi od Stalne komisije za fetve (14. tom iz Akide)

 

b) Širk u Uluhijetu jeste pridruživanje Allahu dž.š. druga u ibadetima, bilo to iz ljubavi prema nečemu drugom mimo Allaha, ili iz nade da mu to može donijeti korist, ili iz straha da mu to nešto drugo može naškoditi mimo Allaha dž.š., i bilo da se radi o skrivenim (srčanim ibadetima) ili javnim (ibadeti jezika i tijela).

Ovo je najrasprostranjenija vrsta širka. Primjer tome je ibadet kršćana Isi a.s., primjer obožavanja kipova, primjer obožavanja kaburova, primjer činjenja sedždi sufijskim šejhovima, obožavanja džina od strane sihribaza i vidovnjaka, sotonisti itd.

 

c) Širk u Allahovim imenima i Uzvišenim svojstvima biva:

– Negiranjem Allahu dž.š. najljepših imena i savršenih svojstava, kao što to rade džehmije.

– Upoređivanjem stvorenja sa Allahom dž.š. (kao što to rade šije dvanestoimamci pripisujući svojim imamima osobinu poznavanja gajba, kršćani davanjem Isau a.s. božanskih svojstava, davanje sihirbazima i vračarima svojstvo poznavanja gajba, sekte Alevija koji su Aliji r.a. pripisali Allahove osobine….); ili upoređivanjem Allaha dž.š. sa stvorenjima (kao kršćani pripisuju Allahu dž.š. svojstvo očinstva, ili Jevreji koji Allahu dž.š. pripisuju umor, siromaštvo i tvrdičluk)

 

4. Veliki širk je najveći grijeh, kojeg Allah dž.š. neće oprostiti, osim ako se počinioc širka pokaje.

Rekao je Uzvišeni:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

”Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga, kome On hoće.” (An-Nisa’, 48.)

Rekao je Poslanik s.a.w.s. kada je upitan koji grijeh je najveći: ”Da Allahu pripišeš druga, a On te je stvorio.” (Buharija i Muslim)

(Spomenuti:

– prva naredba u Mushafu je naredba da Allaha dž.š. obožavamo zato što nas je On stvorio, a prva zabrana jeste jeste zabrana širka;

– primjeri nezahvalnosti prema ljudima i njihov osjećaj na nezahvalnost, a kakva je tek nezahvalnost prema Allahu dž.š., jer je Allahovo pravo kod ljudi da Ga obožavaju i da Mu ne čine širk, kao što stoji u hadisu kod Buharije i Muslimaod Muaza ibn Džebela r.a.

– širk kod vjernika treba izazivati osjećaj gadosti i odvratnosti, navesti primjere koje je navodio Poslanik s.a.w.s. da bi neke od grijeha ogadio kod muslimana: za blud, za kamatu, za ogovaranje u Kur’anu)

 

5. Veliki širk izvodi iz vjere, i ko umre sa ovim širkom vječno će biti u vatri.

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار

”Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ćemo ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti…” (Al-Ma’ide, 72.)

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s.: ”Ko sretne Allaha, a nije mu druga pripisao ući će u džennet. A ko sretne Allaha, a pripisao Mu je druga ući će u vatru.” (Muslim)

(Spomenuti trenutak susretanja mušrika na Sudnjemu danu sa Allahom dž.š. i njihovo poniženje toga dana)

 

6. Za razliku od mušrika svaki muvehid (onaj ko je umro sa tevhidom) ući će u džennet, iako će neki od njih velikih griješnika neko vrijeme provesti u vatri.

U dva Sahiha se prenosi hadis od Ebi Zera r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Došao mi je Džibril alejhi selam i obradovao me riječima: ”Ko umre od tvoga ummeta, a da Allahu nije činio širk, ući će u džennet.” Pa sam ja rekao: ”Zar i ako je blud počinio, i ako je ukrao?!” A Allahov Poslanik s.a.w.s. reče: ”Čak i ako je blud počinio, i ako je ukrao!”

Od ibn Mes’uda se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Ja znam posljednjeg koji će izaći iz džehennema, posljednjeg koji će ući u džennet. Izaći će iz džehenema pužeći. Tada će mu Allah dž.š. reći:” Idi (u džennet)1”, pa će ući u njega….” (Bilježi Muslim)

 

7. Mali širk

Sve ono što je šerijat zabranio zbog toga što to vodi ka velikom širku i što je sredstvo kojim se upada u veliki širk, a u hadisima je nazvano širkom, kao što je zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha dž.š. jeste MALI ŠIRK. (Fetva Stalne komisije za fetve, broj 2/465)

Nazvan je MALIM jer svoga počinioca ne izvodi iz vjere.

Mali širk je veliki grijeh.

 

8. Neke vrste malog širka:

Prvo: Mali širk koji se čini jezikom:

a) Zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha dž.š.

Hadis: ”Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha dž.š. počinio je kufr ili širk.” (Tirmizi)

Većina učenjaka je na stavu da zakletva nečim drugimu osnovi ne izvodi iz vjere, osim ako se kune za kipovima, ili nečim što se obožava mimo Allaha dž.š. (Pogledaj Tejsirul Azizil Hamid str. 593.)

b) Rečenica: ”Što hoće Allah i ti.”

Došao je čovjek i rekao Poslaniku s.a.w.s: ”Ono što hoćete Allah i ti.” Pa mu je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Zar si mene usporedio sa Allahom. Kako Allah Jedini hoće.” (Bilježi Nesa’i)

c) Pripisivanje uzroka spuštanje kiše zvijezdama ili nekim drugim uzrocima mimo Allahove Milosti.

 

Drugo: Mali širk u djelima

a) Sve vrste sujevjerja i radnje koje se čine iz sujevjerja

Hadis: ”Sujevjerje je širk!” (Bilježi Ahmed)

 

b) Odlazak vidovnjacima i onima koji tvrde da poznaju budućnost.

Hadis: ”Ko ode vidovnjaku i upita ga za nešto, neće mu namaz biti primljen 40 noći.” (Bilježi Muslim)

Napomena: Ovdje je mali širk sami odlazak kod njih i pitanje za nešto, bez da mu povjeruje.

Ukoliko mu se povjeruje u ono što ovaj kaže. to je onda kufr koji izvodi iz vjere, kao što kaže šejh Usejmin, rhm, a na osnovu hadisa:

”Ko ode vidovnjaku pa mu povjeruje u ono što kaže taj je zanevjerovao u ono što je spušteno Muhamedu salallahu alejhi ve selem.” (Hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, a fetva od šejha Usejmina može se naći u knjizi El-Kaulu mufid 2/49)

 

c) Nošenje hamajlija, končića, narukvica zbog uroka, bolesti i slično.

Hadis: ”Ko okači hamajliju, počinio je širk.” (Bilježe Ahmed i Hakim)

 

Treće: Mali Širk koji se čini srcem je Rija’.

To je uljepšavanje nekod ibadeta radi toga da bi ga ljudi vidjeli, ili čuli za taj njegov postupak.

Od Ebu Seida r.a. se prenosi da je rekao: ”Došao je Poslanik s.a.w.s. jedne prilike među nama kada smo se prisjećali Dedžala, pa je rekao: ”Hoćete li da vas obavijestim u čemu me je više strah za vas od Dedžala?”! Rekli smo: ”Da!” Pa je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Skriveni širk. Ustane čovjek da klanja, pa onda uljepša svoj namaz zato što ga gleda neko.” (Hadis bilježe Imam Ahmed u Musnedu i Ibn Madže)

 

Korištena literatura:

1. Me’aridžul kubul od Hakemija

2. Tejsirul Azizil Hamid od Sulejmana ibn Abdullaha

3. Fetawa Ledžna Daima (Fetve Stalne komisije za fetve)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments