Thursday, July 25, 2024
HomeIslamski tekstoviTumačenje bismille

Tumačenje bismille

Bismillahir-Rahmanir-Rahim (U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog)

Lingvističari arapskog jezika razilaze se oko izvedenice riječi “ism-ime”. Međutim, znanje o tome toliko i nije bitno, ali je potrebno da se zna da se ovdje ne misli samo na jedno ime, već na sva Allahova lijepa imena. Iako je riječ “ime” u jednini ovdje se ne misli samo na jedno ime, jer postoji pravilo u arapskom jeziku u kojem se kaže: “el-mufredul-mudafu jufidul-‘umum”, tj. riječ u jednini ukoliko stoji u genitivnoj vezi s drugom riječju tada poprima značenje množine. Tako da bi ispravniji prijevod glasio: “Sa svakim Allahovim imenom”.

Allah jedno je od imena Gospodara svjetova. Izvedeno je iz riječi “ilah”, tj. Bog koji se obožava potpunom pokornošću samo Njemu uz potpuno iskazivanje ljubavi prema Njemu. Ovako pojašnjavamo jer riječ “elehe” u arapskom jeziku podrazumijeva i značenja žudnje, ljubavi, iskrenog povratka i veličanja. Ovim imenom se niko drugi mimo Allaha ne naziva. Ono je osnova svih drugih Božijih imena, pa, stoga, sva druga imena i slijede ovo ime. I ovo je jedan od jasnih dokaza da je ime Allah najveće Božije ime.

Er-Rahman ime je za Onoga koji posjeduje neizmjernu milost, tj. svaku milost. Iz ovog razloga nikome i nije dozvoljeno da nosi ime Rahman jer niko mimo Allaha ne posjeduje svaku milost. Dakle, ime Er-Rahman ukazuje na Allahovu osobinu milosti.

Er-Rahim ime je za Onoga koji svoju milost ukazuje drugome. Ovim imenom mogu se nazivati i Allahova stvorenja, tj. ime Rahim mogu imati i drugi mimo Allaha. Tako Allah, subhanehu ve te’ala, za Svoga poslanika kaže da je rahim-milostivi jer je iskazivao svoju milost prema drugima. Kaže Svevišnji: “Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Prijevod značenja Et-Tevba, 128.)

Islamski učenjaci razilaze se oko značenja imena Er-Rahman i Er-Rahim na dva mišljenja:

Prvo mišljenje: “Ime Er-Rahman ukazuje na opću milost dok ime Er-Rahim ukazuje na posebnu milost a to je milost prema vjernicima kako kaže Uzvišeni Allah: ‘A prema vjernicima je samilostan.’ (Prijevod značenja El-Ahzab, 43.)” Na osnovu ovog tumačenja i dolazi prijevod besmele: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.”

Drugo mišljenje: “Ime Er-Rahman ukazuje na Allahovu osobinu dok ime Er-Rahim ukazuje na Allahovo djelo.” Tako bi značenje imena Er-Rahman bilo Onaj koji je neizmjerno milostiv, dok ime Er-Rahim bi značilo Onaj koji iskazuje, spušta Svoju milost na druge.

Ispravno je drugo mišljenje, a Allah najbolje zna.

 

Da li je besmela ajet sure El-Fatiha ili ne?

Ispravno mišljenje u koje nema sumnje jeste da besmella nije ajet sure El-Fatiha kao što nije ajet nijedne druge sure. Bilježi Ebu Davud i drugi od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije znao razlikovati suru od sure sve dok nije objavljena besmela.” (Sahih Ebi Davud, 754.)

 

Koristi prethodnog komentara:

-Dobra djela otpočinjemo spomenom svakog Allahovog imena.

-Allah je najveće Božije ime i njega prate sva ostala Božija imena.

-Allah je Bog koji se jedino obožava i On se obožava potpunom pokornošću uz potpunu ljubav.

-Srca vjernika ispunjavaju se ljubavlju prema Allahu. Za njim čeznu. Njemu se istinski vraćaju i pokoravaju. Njega najviše vole i jedinog Ga veličaju.

-Allah, subhanehu ve te’ala, je Er-rahman Onaj koji je neizmjerno milostiv prema Svojim robovima. Milostiviji je prema Svojim robovima od majke prema svome izgubljenom djetetu. Stoga je On, subhaneh, i Er-Rahim Onaj koji spušta Svoju milost na robove. Nije milost zadržao za Sebe, već ju je ukazao prema Svojim robovima.

-Pojedinim Allahovim imenima mogu se nazivati i opisivati i Njegova stvorenja, stim da se prilikom nadijevanja imena ljudima mora izostaviti određeni član.

-Besmela je ajet ali zaseban i ne ulazi u sastav sura, već se njime razdvajaju jedna sura od druge.

Prof. Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments