Friday, May 24, 2024
HomeStudijeZagrobni život (Brezah)

Zagrobni život (Brezah)

Lekcija br. 12

Zagrobni život (Berzah)

Video “Zagrobni život (berzah)”

Preuzmite lekciju u  mp3 formtu

Preuzmite tekst u word formatu

Ladda ner på svenska

 

Zagrobni život (Berzah)

 

1. Što se vjerovanja u postojanje zagrobnog života (berzaha) tiče, i onoga što će se dešavati sa dušom nakon što napusti tijelo, pa sve do ponovnog proživljenja, o tome nam svjedoče mutevatir predaje. Vjerodostojni hadisi o tome prenose se od više od 30 ashaba.

U tim predajama se opisujuje nekoliko etapa kroz koje će proći duše umrlih:

a) duše vjernika meleci smrti će uzvući sa lakoćom, kao kad kap vode pada sa lista; dok će duše nevjernika meleci čupati kao kad se vrelim željezom čupa vuna

b) dušu vjernika tada preuzimaju meleki lijepog izgleda i oblače je lijepim ogrtačem i vode je kroz nebeske kapije sve do Uzvišenog gdje će biti upisane u Knigu čestitih u Ilijjunu; dok će nevjereničku dušu meleki obući u crni smrdljivi ogrtač pun trnja i njegovu dušu meleki čuvari prvog neba neće pustiti da prođe dalje, a ime će im biti zapisano Knjigu griješnika u Sidžinu.

c) nakon vraćanja duša u kaburu i mjestu gdje će biti ostaci tijela, i vjernička i nevjernička duša bit će ispitivana od meleka Munkera i Nekira sa tri pitanja: Ko im je Gospodar, koja im je vjera i ko im je Poslanik?! Duše vjernika će odgovoriti, a duše nevjernika neće tačno odgovoriti na postavljena pitanja.

d) nakon Munkera i Nekira duši vjernika će doći čovjek lijepog izgleda i mirisa i reći mu da je on njegovo djelo, pa će Allah proširiti njegov kabur, napuniti ga svjetlošću i lijepim mirisom. A dušu nevjernika će posjetiti čovjek ružnog izgleda i mirisa, a to će biti njegovo loše djelo. Nakon toga njegov kabur će se stisnuti i biće kažnjavan udarcima maljom i zmijama, i smradom sve do dana proživljenja.

e) treba napomenuti da će i duše nekih vjernika koji su bili veliki griješnici u kaburu biti kažnjavane kao što to stoji u dugom hadisu o snu Poslanika s.a.w.s. kojeg bilježe i Buharija i Muslim. U njemu je opisana kabursa kazna za onoga koji je učio Kur’an a nije radio po njemu, za onoga koji je širio laži, za bludnika i bludnicu, za onoga koji se nije čuvao kamate.

 

2. Sudnji dan će nastupiti u petak i to iznenada, toliko iznenada da će čovjek krenuti da stavi zalogaj u usta, a Sudnji dan će ga preteći. (Hadis o tome bilježi Buharija)

Nastupiće prvim puhanjem u rog od strane meleka Israfila a.s. Tada će nastupiti velika razarajuća katastrofa na zemlji i svemiru, i Allah dž.š. će sve ljude usmrtiti.  (Ibn Hadžer i Kurtubi smatraju da će biti dva puhanja u rog, dok Ibn Tejmije i Ibn Kesir smatraju da ćeih biti tri puhanja.)

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله

”I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao…” (Az-Zumar, 68.)

Za one koji će ostati Allahovom voljom, učenjaci smatraju da će to biti džennetske hurije koje su već stvorene, i životinje koje se nalaze u džehennemu, a koje će kažnjavati stanovnike džehennema.

 

3. Strahote nastupanja Sudnjega dana spomenute u Kur’anu i sunnetu:

– trudnica će trud pobaciti, a dojilja svoje dojenče zaboraviti (El-Hadždž, 1-2)

– taj Dan će djecu sijedom učiniti (El-Muzemil, 17-18)

– Uzvišeni će nebesa u Svojoj Desnici smotati, a Zemlju drugom rukom. (El-Enbija, 104; u Buhariji i Muslimu se spominje ista predaja i spominju se Allahove Ruke9

– mora i okeani će se napuniti vatrom

– planine će biti zdrobljene i izgledat će poput raščupane vune

– Sunce će sjaj izgubiti

 

4. Drugo puhanje u rog najaviće ponovno proživljenje.

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

”poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati. (Az-Zumar, 68)

– Između dva puhanja protećiće 40, ali Ebu Hurejre r.a. nije naglasio čega, već je na pitanja negirao da su to dani, mjeseci i godine. (Buharija)

– Prvi će biti proživljen Poslanik s.a.w.s. (Muslim)

– Ljudi će biti proživljeni goli, bosi i neobrezani. (Muslim)

– Ibrahim a.s. će biti prvi koji će se obući. (Buharija)

 

5. Sakupljanje za polaganje računa biće na drugoj zemlji:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

”na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha Jedinoga i Svemoćnog.” (Ibrahim, 48.)

– Ta zemlja će biti bijela i uglačana poput ploče. (Buharija i Muslim)

– Nevjernicima će lica biti okrenuta prema zemlji i to je prvi znak njihovog poniženja na Sudnjemu danu. (Buharija i Muslim)

Sve što slijedi kasnije na Sudnjemu danu za nevjernike, najbolje opisuje njihove riječi koje se pominju u Kur’anu u zadnjem ajetu sere An-Naba’:

”Da sam, bogdo, zemlja ostao!” (An-Naba’, 40.)

– Tada će se Sunce na Sudnjemu danu primaći na jednu milju od mjesta polaganja računa. (Buharija i Muslim)

– Ljudi će se znojiti, i od tog znoja će se stvoriti poplava koja će nekima desezati do članaka, nekima do koljena, nekome do pojasa, a nekome do usta. Sve to u zavisnosti od veličine grijeha koje su činili. (Muslim)

– Džehennem će također biti doveden blizu sa 70 hiljada povodaca na njemu, a svaki povodac će držati 70 hiljada meleka. (Muslim)

– Iskrene robove tada će Allaha dž.š. od tih vrućina i rijeka znoja skloniti u hladu Svoga Arša, kao što se spominje u poznatom hadisu o sedam kategorija ljudi koji će biti u hladu Arša toga dana. (Buharija i Muslim)

– Od kazni koje se spominju za griješnike na Sudnjemu danu su i zmija koja će davati one koji ne budu davali zekat, zatim i žestoka kazna za one koji su crtali živa bića i pravili kipove u njihovom obliku, itd.

– Za vrijeme dok se nevjernici i griješnici na Sudnjemu danu budu mučili i kažnjavali, vjernici će moći da piju sa vrela čija je voda bjelja od mlijeka, mirisnija od miska i ko se jednom napije nikada neće ožednjeti. Čaša oko njega će biti koliko je zvijezda na nebu i prvi će se napiti siromasi ummeta Muhammeda s.a.w.s. Od izvora će biti odbijeni oni koji su slijedili novotarije u vjeri. (Buharija i Muslim)

– Na Sudnjemu danu za vjernike će biti pripremljena i ukusna hrana u vidu hljeba i mesa od bika i ribe, kao što stoji u hadisu od Buharije i Muslima.

– Inače za vjernike će Sudnji dan biti kratak koliko je vrijeme od podne do ikindije, a to zbog užitaka koje će imati na tome danu. (Hadis bilježi Hakim, a Albani ga smatra ispravnim)

– 70 hiljada pripadnika umeta Muhammeda s.a.w.s. će ući u džennet bez polaganja računa. Ovu predaju bilježe Buharija i Muslim. U rivajetu kod Tirmizija dodaje se da će sa svakom hiljadom ući još 70 hiljada, a šejh Albani ovaj rivajet smatra ispravnim. U njihovom opisu stoji da su to oni koji nisu tražili od drugih da im uči Rukju, niti su bili sujevjerni, niti su koristili Kejl (oblik dozvoljenog liječenja spomenut u hadisu kod Buharije, koji liči danas najviše na akupunkturu).

 

6. Poalganje računa:

– Knjiga djela na Sudnjemu danu, koju su pisali na dunjaluku meleki zapisivači djela, biće predočena i data ljudima.

– Vjernicima će knjiga biti data u desnu ruku:

”…onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti…” (Al-Inšiqaq, 7-8)

– Nevjernicima će knjiga biti data u lijevu ruku, pa će je oni sakriti iza leđa:

”…a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data propast će prizivati i u ognju će gorjeti…” (Al-Inšiqaq, 10-12)

– Nevjernici će se prepirati jedni sa drugima, pravdaće se govoreći kako su jedni druge nagovarali na zlo, kipovi će se odricati onih koji su ih obožavali, Meleki će proklinjati mušrike, a Isa će se odricati onih koji su ga za Božanstvo uzeli.

– Tada će poslanici biti dovedeni da svjedoče protiv onih koji su se njima suprostavljali. (Bilježi Ahmed, a Albani kaže da je sahih)

– Prvo za šta će se polagati račun po pitanju Allahovog prava kod ljudi jeste namaz (Ibn Madže), a prvo za šta će se polagati račun od prava prema ljudima jeste krv (Buharija)

 

7. Vaganje djela na Mizanu:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

”Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti.” (El-Enbija, 47.)

Ovo nam potvrđuje i poznati ‘Hadis kartice la ilahe ilallah’.

 

8. Šefa’at (zauzimanje) Poslanika s.a.w.s:

Nakon polaganja računa i vaganja djela, dozvloliće se svakome onome koji ima mogućnost od meleka, poslanika i šehida da se zauzmu za vjernike griješnike.

– Prvi kome će se dozvoliti šefa’at jeste Poslanik Muhammed s.a.w.s. (Buharija i Muslim)

 

9. Sirat ćuprija:

– Ćuprija koja vodi preko džehennema za džennet, koja će biti klizava, a na njoj će biti velike kuke koje će kačiti griješnike i nevjernike i obarati ih u vatri. Bit će i griješnika koje će samo ogrebati, ali će ipak uspjeti da je pređu. (Buharija i Muslim)

– Vjernici će prelaziti preko nje brzinom koja će biti u skladu sa njihovim djelima: neki će je preći brzinom munje, neki brzinom vjetra, neki brzinom konja koji juri. (Buharija i Muslim)

 

10. Džennet:

– džennet je stvoren i on sada postoji

– Kada stanovnici Dženneta uđu u njega pri prvom treptaju oka zaboraviće svako iskušenje koje su imali na zemlji. (Ahmed u Musnedu)

– Imaće 8 vrata, vrata za postače se zovu Rejjan. (Buharija i Muslim)

– Najmanja nagrada u džennetu će biti kao 10 dunjaluka, a biće data posljednjem vjerniku koji izađe iz džehennema i uđe u džennet. (Muslim)

– Najveća nagrada u džennetu je gledanje u Lice Allahovo, kao što je to zabilježeno u hadisu Muslima kao komentar na 26. ajet iz sure Junus:

”One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga!” (Junus, 26.)

gdje Allahov Poslanik s.a.w.s. kaže za riječi ”i više od toga” da je to gledanje u Allahovo lice.

– najveću nagradu u džennetu će imati poslanici i vjerovjesnici, pa oni koji su postigli vrhunac iskrenosti (siddikuni), pa šehidi, pa onda ostali vjernici u skladu sa njihovim dobrim djelima.

– u džennetu će sve biti uživanje i razgovor, i jelo, i piće, i kuće, i rijeke, i žene, meleci, odjeća itd.

 

11. Džehennem:

– on je stvoren i već sad postoji, kao što stoji u hadisu kada je bačen kamen koji je pao na njegovo dno nakon 70 godina padanja. (Muslim)

– većina stanovnika džehennema će biti žene. (Buharija i Muslim)

– veličina džehennema je ogromna, o tome nam svjedoče hadisi o kamenu koji je bačen u njega i obroju meleka koji će ga čuvati na Sudnjemu danu.

– najmanja kazna u džehennemu su papuče od vatre od koje će vriti mozak, a u njima će biti i Ebu Talib. (Muslim)

– na dnu džehennema će biti munafici. (En-Nisa’, 145.)

– u džehennemu će sve biti kazna: i hrana, i piće, i odjeća, i ležajevi, i životinje i meleci.

 

Literatura:

1. Me’aridžul kubul od Hakemija

2. Sudnji dan od Sulejmana El-Eškara

3. Strahote Sudnjega dana od AbdulMelika El-Kulejbija

 

 

 

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments