ŽELIŠ LI NAGRADU MUDŽAHIDA NA ALLAHOVOM PUTU ILI NAGRADU ONOGA KOJI NEPREKIDNO DANJU POSTI, A NOĆU KLANJA NOĆNI NAMAZ?

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom od svojih vjerodostojnih hadisa, spomenuo je veoma lagano djelo za koje će čovjek imati nagradu kao mudžahid na Allahovom putu ili kao onaj ko danju posti, a noću klanja noćni namaza, bez prestanka.

Koje je to djelo?

Briga o dvije veoma bitne kategorije svakog društva: briga o udovicama i briga o siromasima.

Onome ko se posveti brizi o udovicama i siromasima, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao je velike nagrade.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Onaj ko se brine za udovicu ili siromaha isti je kao mudžahid na Allahovom putu.” Prenosilac kazuje: “Mislim da je rekao: ‘Poput onoga koji danju posti, a noću klanja noćni namaz.’” (Buhari i Muslim, sa više sličnih verzija)

Poslanikove riječi: “Onaj ko se brine”, obuhvataju brigu o spomenute dvije kategorije koja se ne mora manifestirati materijalnim pomaganjem ili izdržavanjem, nego može biti i u vidu brižnosti i osiguranja materijalne pomoći od drugih imućnijih osoba, odnosno u posredovanju u pomoći ovim kategorijama.

Pod udovicom podrazumijeva se žena koja je ostala bez muža i nema ko da je izdržava.

Pod siromahom se podrazumijeva osoba koja nema dovoljno imetka za osnovne životne potrebe.

Riječima: “isti je kao mudžahid na Allahovom putu”, ukazuje se na to da će za brigu o udovicama i siromasima čovjek biti nagrađen onolikom nagradom koliku nagradu ima mudžahid na Allahovom putu.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ‘Poput onoga koji danju posti, a noću klanja noćni namaz ”, ukazuju na to da će onaj ko brine o udovicama i siromasima imati nagradu kao osoba koja p neprekidno posti danju i kontinuirano klanja noću.

Ovaj je hadis samo jedan od hadisa koji potvrđuje poznato pravilo koje su postavili učenjaci: “Djela čija korist je prelaznog karaktera vrednija su i bolja nego djela čija korist se vraća samo počiniocu ibadeta ili djela.”

Zato, draga moja braćo i uvažene sestre, pokušajte da na ovaj jednostavan način postignete ovu veliku nagradu! Mnogo je u našem okruženju sestara koje su udovice, a i osoba koje su siromasi. Pobrinite se o njihovim potrebama da biste zaslužili ovu veliku nagradu!

Blago li se onima koji su svoje vrijeme i svoj imetak podredili brizi o udovicama i siromasima!

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)