Friday, June 14, 2024
HomeStudijeAkida Ehli sunneta vel džemata

Akida Ehli sunneta vel džemata

Lekcija br. 2

Ehli sunnet vel džemat

 

youtubdownmp3image_docswedoc2

 

Ehli sunnet vel džemat

(Akida Ehli sunneta vel džemata, njene karakteristike, definicija novotarije i sljedbenika nevotarija)

 

1. Riječ sunnet u arapskom jeziku označava put, stazu.

U šerijatskom značenju u akidi Sunnet je put kojim je išao Poslanik s.a.w.s. zajedno sa svojim drugovima ashabima i to znanjem, vjerovanjem, riječima i djelima. To je put kojim nam je Poslanik s.a.w.s. naredio da idemo i da ga slijedimo, put čije je sljedbenike pohvalio, a ukorio one koji ga ne budu slijedili.

2. Džemat u arapskom jeziku označava grupu ljudi okupljenih oko nečega.

U šerijatskom značenju u akidi Džemat obuhvata prve generacije selefa, to jest ashabe i tabeine, i one koji njih budu slijedili u dobu do Sudnjega dana, okupljenih oko Allahove knjige i sunneta Poslanika s.a.w.s. ma u kom mjestu ili vremenu živjeli.

3. Dokazi o obaveznosti pridržavanja skupine Ehli Sunneta vel džemata, i o zabrani dijeljenja i slijeđenja nečeg drugog mimo Kur’ana i Sunneta:

a) Naredba Uzvišenog u 153. ajetu sure Al-An’am:

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

”I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova…”

Rekao je Ibn Abbas r.a. u komentaru ovog ajeta: ”Naredba Allahova vjernicima da se drže džemata, i zabrana da se razjedinjuju i razilaze.” (Pogledaj Tefsir od Ibn Kesira)

 

b) Naredba Uzvišenog u 103. ajetu sure Ali ‘Imran:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

”Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!”

Ibn Džerir Et-Taberi navodi predaju u svome tefsiru da je ”Allahovo uže” Kur’an. Također navodi mišljenje Ibn Mesuda r.a. da je ”Allahovo uže” džemat, a zatim navodi stihove od Abdullaha ibn Mubareka u kojima navodi da je Džemat ”Allahovo uže”

c) Poznati hadis u kome Poslanik s.a.w.s. naglašava da će se njegov ummet podijeliti na 73 skupine, i da će sve u vatru (džehennem) osim jedne. Ovaj hadis prenose u nekoliko oblika imam Ahmed u svom Musnedu, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim i drugi.

Na pitanje koja je to skupina koja će u džennetu Poslanik s.a.w.s. kaže:

– ”To su oni koji su na ovome na čemu sam ja i moji ashabi.” (rivajet kod Tirmizija)

– u jednom od rivajeta stoji: ”Oni koji su na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi.” (pogledati Lewami’ El Eenvar El Behija, 1/75)

– ”To je džemat!” (rivajet kod Ebu Davuda)

Ako spojimo ove rivajete u kojima Poslanik s.a.w.s. opisuje skupinu koja će u džennetu onda je to ”Džemat koji se okupio oko prakse Poslanika s.a.w.s. i njegovih ashaba”.

 

4. Ova skupina će postojati od Poslanika s.a.w.s. i njegovih ashaba pa sve do Sudnjega dana, i neće im naškoditi oni koji ih napuste, niti oni koji se okrenu protiv njih, kao što kaže Poslanik s.a.w.s:

”Neće prestati skupina iz moga ummeta da se pokorava Allahovoj naredbi, i neće im naškoditi oni koji im leđa okrenu, niti oni koji im se suprostave, sve dok ne dođe Allahova odredba (Sudnji dan), a oni su na tome.” (Buharija i Muslim)

U Muslimovom rivajetu stoji ”skupina koja će javno propagirati istinu u biti na njoj”.

Ovaj hadis prenosi od Poslanika s.a.w.s. dvadesetak ashaba i možemo reći da je hadis mutewatir.

 

5. Iz svega navedenog možemo reći da:

Ehli sunnet vel džemat je skupina koja se drži sunneta Poslanika s.a.w.s. i okupljeni su oko toga, a to su ashabi, tabeini, učenjaci imami upute koji se drže njihovog puta, i svi oni koji se drže njihovog puta u vjerovanju, govoru i djelima.

 

6. Dakle u šerijatskim tekstovima džemat ne označava većinu muslimana, niti muslimanske mase ako oni nisu okupljeni oko sunneta Poslanika s.a.w.s.

 

7. Druga imena koja se još koriste za Ehli sunnet wel džemat u islamskoj literaturi:

a) Ehlul Hadis ili sljedbenici hadisa. Ovaj naziv je naročito bio poznat u prvim vremenima, jer riječ hadis je sinonim riječi sunnet. Ovo ime su koristili i imam Buhari, imam Ahmed, Abdullah ibn Mubarek, Ibn Medini, Ibn Tejmije i drugi.

b) Firka en-Nadžija – Spašena skupina

c) Taifa Mensura – Potpomognuta skupina

d) Sljedbenici džemata, kako je ovu skupinu nerijetko nazivao Šejhul Islam Ibn Tejmije.

Napomena: Sva naglašena imena su izvučena iz hadisa Poslanika s.a.w.s. i dozvoljeno ih je koristiti.

 

8. Neke od najvažnijih osobina Ehli sunneta wel Džemata:

a) Izvori njihove vjere su Kur’an i sunnet, i oni se zadovoljavaju sa onim što je došlo u Kur’anu i sunnetu, koje shvataju na način na koji ih je shvatio selef.

b) Oni slijede Kur’an i sunnet bez dodavanja, ili oduzimanja, ili iskrivljenog tumačenja.

c) Vode brigu o Kur’anu učeći ga napamet, izučavajući tefsir i njegovo ispravno tumačenje. Također vode brigu o sunnetu Poslanika s.a.w.s. vodeći računa o ispravnosti hadisa i njihovom ispravnom tumačenju.

d) Ne prave razliku između Kur’ana i sunneta u smislu slijeđenja i validnosti šerijatskih propisa.

e) Osim Poslanika s.a.w.s. ne smatraju nikoga za bezgriješnog u vjeri koga treba u potpunosti slijediti.

f) Slijede vjeru u potpunosti, i kada uzimaju propis o nečemu gledaju sve dokaze koji su u vezi sa tim propisom, pa tek onda donose propis. Ne odbaciju ništa što je iz vjere i za što ima validan dokaz.

g) Ne daju prednost razumu nad tekstovima iz Kur’ana i sunneta:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

”Kada Allah i Posalnik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Posalnika ne posluša, taj je sigurno skrenu s pravog uta.” (Al-Ahzab, 36.)

Rekao je Alija r.a: ”Da se vjera dokazuje razumom, bilo bi preče da se mesh po mestvama uzima sa donje strane, a ne sa gornje, a ja sam vidio Poslanika s.a.w.s da uzima mesh sa gornje strane mestvi.” (Predaju bilježi imam Malik u Muveti)

A Allah dž.š. navodi primjer Musaovog a.s. susreta sa Hidrom, i kako je Musa a.s. pokušao svojim razumom da dokuči ono što Allah dž.š. njemu nije obznanio već Hidru a.s. pa ga je na kraju Hidr napustio i objasnio mu ono što Musa a.s. nije mogao da dokuči svojim razumom.

Rekao je Imam Šafija rhm.: ”Razmišljao sam o razumu, i vidio sam da on ima svoju granicu do koje dopire, istao kao što i vid ima svoju granicu do koje dopire”.

h) Oni su u ibadetima objedinili ljubav, nadu i strah.

i) Sebe ne pripisuju drugim nazivima sem Islamu, sunnetu i džematu.

j) Ostavljaju svađe i rasprave u vjeri i klone se onih koji to rade.

k) Ne razilaze se u osnovima vjere.

l) Daleko su od ”rekla kazala”, i previše pitanja u vjeri.

m) Brinu se o stanju muslimana, i sa najviše rahmeta gledaju na muslimane.

n) Najviše se brinu da ujedine muslimane na istini.

o) Najljepšeg su ponašanja.

p) Ne prijateljuju i ne izgrađuju neprijateljstva osim na osnovama vjere.

r) Milostivi su jedni prema drugima, i ne tekfire jedni druge.

s) Oni su sredina u svemu: u Allahovim svojstvima, u prijetnji vatrom i davanje nade džennetom, u pitanjima tekfira, po pitanju sudbine, po pitanju ljubavi prema Poslaniku s.a.w.s. i ashabima r.a., u odnosima prema učenjacima i vladarima…

t) Izbjegavaju fitne i pozivaju na gašenju istih.

 

9. Definicija novotarije:

a) Rekao je imam Šatibi u svojoj knjizi ”I’tisam”: ”Svako djelo (u vjeri) koje nema dokaz u šerijatu je novotarija.”

b) Rekao je imam Sujuti: ”Novotarija je izraz koji se koristi za svako djelo koje se suprostavlja šerijatu zbog razilaženja sa istim ili dodavanjem ili oduzimanjem od šerijata.” (Emr bil itba’, strana 88.)

c) Rekao je Ibn Redžeb: ”Na novotariju se misli da je to sve ono što je izmišljeno i novo u vjeri, a nema nikakve osnove u šerijatu koja ukazuje na taj postupak.” (Džami’ el ulum vel hikem, 265.)

 

10. Zabrana slijeđenja novotarija:

a) Rekao je Poslanik s.a.w.s: ”Ko u ovu našu stvar uvede nešto što nije od nje, to je odbijeno.” (Buharija)

U Muslimovom rivajtu stoji: ”Ko uradi nešto na čemu nije ova naša stvar, biće mu odbijeno”.

b) Rekao je Poslanik s.a.w.s: ”Kome moj sunnet ne bude dovoljan, ne pripada meni.” (Buharija i Muslim)

c) Poslanik s.a.w.s. je zaprijetio onima koji uvode novotarije pa je rekao: ”Čuvajte se novina u vjeri, jer je svaka nova stvar u vjeri novotarija, a svaka novotarija je zabluda.” (Bilježi Ebu Davud, a u rivajetu kod Nesaia stoji još: ”a svaka zabluda vodi u vatru.”)

 

11. Svi oni koji u svojoj akidi se razilaze se akidom Ehli sunneta wel džemata u njenim osnovama su sljedbenici novotarije, ili skraćeno NOVOTARI. (Odgovorio šejh Nasir El ‘Akl)

 

Korištena literatura:

1. El Akida vel harakat El Islamije od šejha Nasira El ‘Akla

2. Akida Ehli sunne vel džema’a od Ibrahima El Hamda

3. Akida Ehli sunne vel džema’a od šejha Nasira El ‘Akla

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments