Wednesday, June 19, 2024
HomeAktuelnoČvrsto pridržavanje za Kur'an i sunnet

Čvrsto pridržavanje za Kur’an i sunnet

Sva hvala pripada samo Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i sve oni koji ga slijede do Sudnjega dana! A zatim:

Bilježi imam Muslim u svome Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Islam je počeo kao tuđinac i vratiće se i biti tuđinac kao što je počeo, pa, blago li se tuđincima!’

Nema sumnje da se ovaj hadis uveliko ostvario u našem vremenu! Onaj koji slijedi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svakoj stvari –maloj i velikoj- osjeća se tuđincem među svojima! Nije mi želja da ove hutbe komentarišem ovaj hadis, spominjem njegovo značenje i pitanja vezana za njega, već mi je namjera da ovom prilikom samo ukažem na jedan od vidova i primjera ovog tuđinstva među samim muslimanima. Naime, riječ je o čvrstom pridržavanju za Allahovu knjigu i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, davanje prednosti Kur’anu i sunnetu nad drugim mišljenjima, analogijama, strastima.

Kada je riječ o obaveznosti pridržavanja za Kur’an i sunnet, u tome se niko od muslimana ne razilazi, ali samo sa teoretske strane. Svaki musliman, bio učen ili neuk, rećiće ti da slijedi Kur’an i sunnet. Međutim, kada je riječ o praksi i radu po Kur’anu i sunnetu, broj takvih muslimana je mali, da Allah bude na pomoći!

Znajmo –Allah nam se svima smilovao- da nikome, ma ko on bio, nije dozvoljeno da svojevoljno, namjerno suprotstavlja se Allahovoj naredbi i naredbi Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je pokornost  Allahu i Allahovom Poslaniku obavezna svakom muslimanu.

Poslušajmo i razmislimo malo o sljedećim kur’anskim ajetima, a koliko je samo kur’anskih ajeta u kojima se spominje pokornost Allahu i pokornost Allahovom poslaniku?

Imam Ahmed, rahimehullahu te’ala, kaže: „Proučavao sam Kur’an, pa sam našao da se pokornost Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, spominje na 33 mjesta!“

Allahovi robovi, šta je s nama?! Kakva je naša pokornost Allahu i Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem? Da li se odazivamo Allahovoj riječi i riječi Njegova Poslanika, ili dajemo prednost svojim prohtjevima i svojim koristima nadpokornosti Allahu i Allahovom Poslaniku?! Da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, među nama pa da nam kaže: „Radite to“ ili „Ne radite to“, koliko bismo se odazivali njegovim riječima?! A svako od nas –kako kaže imam Tirmizi- ima u svojoj kući Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; ima njegove hadise koji u detalje pojašnjavaju njegov život, njegove naredbe i zabrane!

Sada poslušajmo neke od kur’anskih ajeta:

Uzvišeni Allah rekao je: „Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku’, pa, ako se oni okrenu, Allah, uistinu, ne voli nevjernike!“ (Prijevod značenja Ali Imran, 32.)

Sehl b. Abdillah et-Testuri, rahimehullahu te’ala, rekao je: „Na vama je da se držite predanja i sunneta, jer se doista bojim da uskoro dođe vrijeme kada će čovjeka koji spominje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i slijedi ga u svim njegovim stanjima, drugi koriti, odvraćati od njega, odricati i ograđivati se od njega, ponižavati i omalovažavati!“ (Tefsir El-Kurtubi, 7/127.) Šejh Sulejman b. Abdillah, rahimehullahu te’ala, osvrćući se na ove riječi rekao je: „Allah se smilovao Sehlu, kako je samo bio pronicljiv! Sve se to desilo, pa čak i gore a to je da se smatra nevjernikom čovjek koji čini tevhid samo Allahu i slijedi samo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; iskreno čini ibadet samo Allahu i ostavlja činjenje ibadeta svakome drugom, pokorava se Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellemm i njega uzima za sudiju u svim, i malim i velikim pitanjima.“

Rekao je Uzvišeni Allah: „Tako Mi tvoga Gospodara, o Muhammede, oni neće vjerovati sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svim svojim sporovima, dok bez imalo tegobe u svojim dušama zbog tvoje presude ne osjete i dok ti se potpuno ne predaju.“ (Prijevod značenja En-Nisa, 65.)

I rekao je Uzvišeni: „Neka se dobro pripaze oni koji suprotno njegovom (Poslanikovom) naređenju postupaju da ih ne snađe smutnja ili kakva bolna kazna!“ (Prijevod značenja En-Nur, 63.) Rekao je imam Ahmed, rahimehullahu te’ala: „Znate li šta se misli pod smutnjom u ovome ajetu? Smutnja je širk! Moguće je da kada čovjek odbaci nešto od Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi da se u njegovom srcu nastani sumnja pa da bude upropašten!“

Rekao je Uzvišeni Allah: „Ko se bude pokoravao Allahu i Poslaniku, Allah će ga uvesti u džennete kroz koje rijeke teku, u njima će vječno boraviti i to će biti veliki uspijeh! A ko bude nepokoran Allahu i Poslaniku i Allahove granice bude prelazio, Allah će ga uvesti u Vatru, u njoj će vječno boraviti i njemu pripada ponižavajuća kazna!“ (Prijevod značenja En-Nisa, 13-14.)

Rekao je Uzvišeni Allah: „Nijednom vjerniku i nijednoj vjernici nije dozvoljeno da kada Allah i Njegov poslanik nešto odrede da oni po svome nahođenju postupe, a ko bude nepokoran Allahu i Njegovom poslaniku, taj je skrenuo u očitu zabludu!“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 36.)

Allah, subhanehu ve te’ala, zabranjuje da ide ispred Njega i Njegova poslanika, pa kaže: „O vjernici, ne idite ispred Allaha i Njegova poslanika!“ (Prijevod značenja El-Hudžurat, 1.)

Kome su upućeni ovi ajeti?! Nama, uistinu, nama!

Bilježi Buharija od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svi će iz moga naroda ući u Džennet, osim onoga koji odbije!“ Ashabi upitaše: „A ko će to odbiti, Allahov Poslaniče?!“ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Onaj ko mi se bude pokoravao, taj će i ući u Džennet, dočim, onaj ko mi bude nepokoran, taj je odbio da uđe u Džennet!“

Bilježe Buharija i Muslim od Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko se okrene od moga sunneta, taj nije od mene!“

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo su držali do Allahovih naredbi i naredbi Allahovog Poslanika! Zbog čega su ashabi dosegli tako visoke stepene od kojih i najniže mi nismo u stanju da dostignemo?! Zbog odbacivanja svega od sebe što se suprotstavlja Allahovoj naredbi i naredbi Njegova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! Odbacili su od sebe paganstvo! Odbacili su strasti! Odbacili su udijele duše!

Od prelijepih, zadivljujućih primjera držanja do Allahovih naredbi i naredbi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste i primjer Abdullaha b. Revvahe, radijallahu anhu. Naime, Abdullah se jednog dana zaputio do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kada je bio nadomak mesdžida čuo je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Sjedite!“ Istog trenutka i Abdullah je sjeo. Sjeo je izvan mesdžida iako su ove riječi bile upućene prisutnima u mesdžidu. On se bojao da te riječi ne budu upućene i njemu pa da on zakasni sa ispunjenjem naredbe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Vijest o njegovom postupku dospjela je do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je rekao: „Allah ti povećao zalaganje za pokornost Allahu i Njegovom poslaniku!“ (Hafiz Ibnu Hadžer u svome djelu El-Isaba kaže da ovaj slučaj bilježi Bejheki s vjerodostojnim lancem prenosilaca.)

Pogledajmo Allahovi robovi, Abdullah b. Revvaha, radijallahu anhu, nije znao je li ova riječ upućena njemu ili nekome drugom ali je požurio da joj se odazove, a mi znamo zasigurno da su brojne riječi Allaha i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućene nama, pa da li im se odazivamo i ako se odazivamo, kako im se odazivamo?!

Naši prethodnici žestoko su korili onoga ko bi se suprotstavljao riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa bi ga i ignorisali zbog čuvanja i poštivanja sunneta!

Bilježi imam Muslim u svome Sahihu od Salima b. Abdillaha da je Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao:  „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Ne zabranjujte svojim ženama džamije kada od vas zatraže dozvolu da idu u njih.’ Na to je Bilal b. Abdillah rekao: ‘Tako mi Allaha, mi ćemo im zabranjivati!’ Tada je Abdullah pristupio svome sinu i izgrdio kao nikada do tada i rekao: ‘Ja te obavještavam od Allahovog Poslanika a ti mi kažeš: -Tako mi Allaha, mi ćemo im zabranjivati!’ U drugim citatima, mimo Muslimovog, spominje se da je Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, i umro a da nakon toga nikada više nijednu riječ nije progovorio sa svojim sinom!

Koliko li je danas onih koji se Allahovom govoru i govoru Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, suprotstavljaju lažima i strastima?! Da Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, vidi stanje današnjih muslimana, njihove postupke i diskusije, šta bi s njih uradio?!

Allaha Uzvišenog molim da nas učini od onih koji će se čvrsto pridržavati Allahove knjige i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!

Molim Ga Uzvišenog da nas usmrti na sunnetu, da ništa od njega ne ostavimo niti izmijenimo!

Molim Ga Svevišnjeg da ovaj narod vrati sunnetu Svoga vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem!

Gospodaru naš, mi činimo sebi nasilje i ako nam Ti ne oprostiš, mi ćemo biti od sigurnih stradalnika!

Prof. Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments