Thursday, May 30, 2024
HomeStudijeDaif hadisi zbog prekinutog lanca

Daif hadisi zbog prekinutog lanca

Lekcija br. 11

Daif hadisi zbog prekinutog lanca

youtub downmp3image_doc

 

 

Daif hadisi zbog prekinutog lanca

 

Ima više vrsta slabih hadisa koji su postali daif zbog toga što im

je prekinut sened. Ovisno o tome o kakvom se prekidu radi – da li u

senedu nedostaje jedan prenosilac ili, pak, nedostaje više prenosilaca

da li prenosioci nedostaju uzastopno u jednom dijelu ili na više

mjesta u senedu, te da li je sened prekinut na početku, u sredini ili na

kraju svoga niza – daif-hadise možemo podijeliti na slijedeće vrste:

1 . muallek-hadis

 1. mursel-hadis •
 2. mu’dal-hadis
 3. munka ti’ -hadis
 4. mudelles-hadis

 

Mi ćemo se u toku daljnjeg izlaganja posebno osvrnuti na svaku

od spomenutih vrsta daif-hadisa.

 

 1. Muallek-hadis

 

“Muallek-hadis je onaj hadis iz čijeg je seneda s početka, uzastopno,

ispušten jedan ili više prenosilaca.”

Dobio je ovakav naziv zbog toga što se njegov sened vezuje

samo za gornju stranu – ashabe, a prekinut je u njegovu donjem dijelu,

ispred tabi’ina, tako da izgleda kao da “visi.”

Muallek-hadisima se nazivaju i oni hadisi čiji je sened upotpunosti

izostavljen, kao, na primjer, kada kažemo: Rekao je Allahov

Poslanik, s.a.v.s., to i to, kao i hadisi čiji je sened izostavljen do ashaba

ili tabi’ina, kao, na primjer, kada El-Buhari kaže: “Ebu Musa je rekao:

‘Pokrio je Allahov poslanik, s.a.v.s., svoja koljena kada mu je došao

Osman.”‘ El-Buhari je izostavio cijeli sened ovoga hadisa do ashaba

Ebu Musaa el-Eša’rija.

Muallek-hadis spada u kategoriju slabih hadisa koji se odbacuju

iz razloga što mu nedostaje jedan od uvjeta koji se traže kod sahih hadisa

i hasen-hadisa, a to je spojenost seneda. Izuzetak su muallek hadisi

u El-Buharijevu i Muslimovu Sahihu, koji se prihvataju, jer im

je svima naknadno pronađen njihov kompletan sened.

 

.

 1. Mursel-hadis

 

“Mursel je hadis u čijem senedu nakon tabi’ina nedostaje jedan

Prenosilac, tj. Nedostaje ashab.

 

Usuli-fikhski i fikhski učenjaci murselom smatraju svaki hadis čiji

je sened prekinut bez obzira na koji je način uslijedio njegov prekid.

Isto tako smatra i El-Hatib El-Bagdadi. Evo jednog primjera murselhadisa:

Muslim kaže: “Ispričao mi je Muhammed b. kafi: ‘Ispričao nam je

Hudžejn: ‘Nama je ispričao El-Lejs prenijevši od Ukajla, on od Ibn

Šihaba, a on od Seida b. El-Musejjeba da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,

zabranio prodaju voća na stablu.”‘

U senedu ovoga hadisa nedostaje ashab koji ga je čuo od Allahova

Poslanika. Ovaj hadis tabi’in Seid b. El-Musejjeb izravno prenosi od

Allahova Poslanika, s.a.v.s., a on ga nije mogao od njega čuti pošto

nije ni zatekao Allahova Poslanika, s.a.v.s.

 

Postupanje po mursel-hadisima

 

U pogledu postupanja u duhu sve tri spomenute vrste mursel-hadisa,

islamski učenjaci imaju različite stavove.

Većina hadiskih, i mnogi fikhski i usuli-fikhski učenjaci smatraju

da mursel-hadis spada u kategoriju hadisa koji se ne prihvataju i koje

treba odbaciti.

Ehu Hanife, Malik i Ahmed b. Hanbel smatraju da je mursel hadis

pouzdan ukoliko ispunjava sve ostale uvjete sahiha i da spada u

kategoriju hadisa koji se prihvataju. Prema njihovu mišljenju, tabi’ini

su uglavnom svi pouzdani i zasigurno ni jedan od njih ne bi Allahovu

Poslaniku, s.a.v.s., pripisao ono u što nije siguran.

Eš-Šafi smatra da se mursel-hadis može smatrati pouzdanim i

podvesti pod kategoriju hadisa koji se prihvaćaju ukoliko ispuni određene

uvjete.

 

 

 1. Mu’dal-hadis’

 

‘ ‘

“Mu’dal je onaj hadis u čijem senedu uzatopno nedostaju dvojica

ili više prenosilaca.”

Svaki se hadis smatra mu’dalom kome u senedu nedostaju uzastopno

dvojica ili više prenosilaca, svejedno na kom mjestu u senedu

nedostajali, da li na početku, u sredini ili na kraju seneda. Ako mu

nedostaju uzastopno dvojica prenosilaca na početku seneda, onda je

taj hadis istodobno i mu’dal i muallek.854

Evo dva primjera mu’dalhadisa:

El-Hakim je u djelu Marifetu ulumil-hadisi sa senedom prenio od

El-Ka’nebija, a on od Malika da je do njega doprlo da je Ehu Hurejre

kazao da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Robu sljeduje hrana i odjeća (kao i ostaloj čeljadi) i ne smije se

opterećivati poslovima koje ne može izdržati.855

Iz predaje ovog hadisa, koja je zabilježena i u drugim izvorima,

saznajemo da su u senedu između Malika i Ehu Hurejrea izostavljena,

uzastopno, dvojica prenosilaca – Muhammed b. Adžlan i njegov otac.

 

 1. Munkati’-hadis

 

“Munkati’ je svaki hadis čiji sened nije spojen bez obzira na kom

mjestu je uslijedio njegov prekid.”

Primjer munka ti’ -hadisa:

 

Prenio je Abdur-Rezzak od Es-Sevrija, on od Ehu Ishaka, on od

Zejda b. Jusej’a da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

“Ukoliko poslije mene hilafet povjerite Ehu Bekru, pa znajte da je

on snažan i povjerljiv.”859

Ovaj hadis je munkati’ jer u njegovu senedu između Es-Sevrija i

Ebu Ishaka nedostaje jedan prenosilac. To je, kako se iz drugih predaja

saznaje, Šerik.

Dakle, Es-Sevri nije ovaj hadis direktno čuo od Ehu Ishaka, nego

mu ga je od njega prenio Šerik.

Hadiski učenjaci su jednoglasni u stavu da je munka ti’ -hadis slab

hadis i da spada u kategoriju onih hadisa koji se odbacuju, iz razloga

što se, osim toga što mu je sened prekinut, obično kod ovakvih hadisa

ne zna ni pravo stanje izostavljenog ravije.

 

 1. Mudelles-hadis

 

 

Mudelles je svaki hadis u čijem je senedu svjesno prikriven kakav

nedostatak, a ukrašena njegova vanjština.

Hadiski učenjaci dijele tedlis na dvije osnovne vrste:

 

Tedlis se ostvaruje na jedan od načina:

 1. Kad prenosilac koji je sklon obmani iz seneda svjesno izostavi

slabog raviju od koga je taj hadis čuo, kako bi izgledalo da su ga prenijeli

samo pouzdani prenosioci.

 1. Kada neki od prenosilaca presiječe kontinuitet seneda na taj

način što u nizu prenošenja upotrijebi dvosmislen izraz iz kojega se

ne može zaključiti da li je on taj hadis čuo od osobe koju je spomenuo

ili mu ga je neko drugi od nje prenio.

 1. Ova vrsta tedlisa ostvaruje se tako što prenosilac, prenoseći mudelles-

hadis koji je čuo od svog učitelja, nekada svoga učitelja oslovi

imenom, nekada nadimkom po djetetu, nekada opet njegovim nadimkom

po mjestu rođenja ili plemenu, ili ga, pak, okarakterizira nečim

po čemu je nepoznat kako ne bi bio prepoznatljiv.

Tako, na primjer, Haris b. Ehu U same, prenoseći hadise od hafiza

Ehu Bekra Abdullaha b. Muhammeda b. Ubejda b. Sufjana, koji je

više poznat po nadimku Ibn Ehu Dun’ja, nekada rekne: “Kazao je

Abdullah b. Ubejd”, nekada, “kazao je Abdullah b. Sufjan”, a nekada,

opet, “kazao je Ehu Bekr Sufjan”, kako bi izgledalo da je više prenosilaca

prenijelo ovaj hadis.

Sve vrste mudelles-hadisa spadaju u kategoriju slabih hadisa, koji

se odbacuju.

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments