Tuesday, May 28, 2024
HomeAktuelnoDefinicija Imana, njegovi sastavni dijelovi, raste i opada - Prof. Adnan Nišić

Definicija Imana, njegovi sastavni dijelovi, raste i opada – Prof. Adnan Nišić

youtubdownmp3image_docswedoc2

 

 

 

Definicija Imana, njegovi sastavni dijelovi, dokazi da iman raste i opada

1. Iman je čvrsto ubjeđenje srcem u Allaha dž.š., i u ono o čemu nas je On Uzvišeni obavjestio u Kur’anu i o čemu nas je obavjestio Njegov Poslanik s.a.w.s., svjedočenje toga jezikom i potvrđivanje toga djelima. Iman raste  pokornošću Allahu s.w.t. i činjenjem dobrih djela, a opada činjenjem grijeha.

 

2. Kod Ehli sunneta vel džemata, pored ubjeđenja srcem, i svjedočenje jezikom i potvrđivanje djelima su SASTAVNI (to jest nerazdvojivi) dijelovi Imana.

 

3. Po pitanju sasavnih dijelova Imana (vjerovanje srcem, svjedočenje jezikom i potvrđivanje djelima) kao i toga da Iman raste i opada Ehli Sunnet vel džemat je zauzeo srednji put između:

a) Haridžija i Mu’tezila – koji smatraju da ako vjernik počini veliki grijeh, njemu se iman ne smanjuje, već počinioc velikog grijeha ostaje bez kompletnog imana, tj. postaje kod haridžija nevjernik, kod mu’tezila ostaje u stanju između vjernika i nevjernika, a na ahiretu će takav vječno u vatru. (O velikim grijesima i stavu Ehli sunneta po pitanju velikih grijeha radit ćemo na predavanju br. 15)

b) Murdžija (džehmija, ešarija, maturidija…) – onih koji djela i govor ne smatraju sastavnim dijelovima Imana (osim grupe Murdžietul Fukaha, koja ima najbliži stav Ehli sunnetu, jer oni govor smatraju Imanom), niti smatraju da se Iman može povećati ili smanjiti. Dakle, oni vjeruju da djela i govor nemaju nikakvog uticaja na Iman, niti na njegovo smanjivanje i povećavanje. Po ovom shvatanju, kako to navodi Ibn Tejmije u knjizi ”El-Iman”, ove sekte izjednačuju iman Džibrila a.s. i Ebu Bekra r.a. sa svima onima koji imaju iman u srcu.

 

4. Dokazi da su djela i govor sastavni dijelovi Imana:

a) Dokazi iz Kur’ana

وما كان الله ليضيع إيمانكم

”A Alllah neće dopustiti da propadne vaš Iman (namaz)…” (Al-Baqara, 143.)

U ovom ajetu Allah dž.š. namaz direktno naziva Imanom. Zbog čega:

U 143. ajetu sure Al-Baqara Allah dž.š. kaže u vezi promjene kible iz Kudsa ka Kabi u Mekki:

”I Mi smo promjenili Kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti Poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. – nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put.”

Ibn Kesir u svome tefsiru navodi hadis od Bahrije u vezi tog događaja i kaže: ”Bilo je ljudi (od muslimana) koji su poginuli prije nego je kibla promijenjena ka Kabi, i nismo znali kakvu će oni nagradu imati za njihov namaz, pa je Allah spustio ajet: ”A Alllah neće dopustiti da propadne vaš Iman (namaz)…”

 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Kaže Allah dž.š.: “a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju (ibadet čine), da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu (namaz) obavljaju, i da zekat daju; a to je – ispravna vjera.” (Al-Bajina, 5.)

Rekao je Ibnul Kudame El Makdisi: ”U ovom ajetu Allah dž.š. je činjenje ibadeta Njemu, iskrenost srca, obavljanje namaza, davanje zekata nazvao vjerom.” (Lum’etul ‘Itikad od Ibnul Kudame El-Makdisija)

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون

”Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim, oni su iskreni.” (El-Hudžurat, 15.)

Imam El-Adžuri (rođen, 280.h.g) u svojoj knjizi ”Kitabu Šerija” kaže da je u Kur’anu našao 56 ajeta u kojima je dokaz da su djela sastavni dio Imana, i da su djela pored Allahove Milosti i vjerovanja srcem uslov za ulazak u džennet.

 

b) Hadisi Poslanika s.a.w.s:

– Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šesdeset i nekoliko dijelova. Najuzvišeniji dio je govor La ilahe ilallah, a najniži jeste uklanjanje prepreke sa puta, a i stid je dio Imana.” (Mutefekun alejhi)

U ovom hadisu Poslanik s.a.w.s. jasno navodi da su i govor (šehadet), i djelo organa (uklanjanje prepreke sa puta), i djelo srca (stid) dijelovi imana.

– Od Ebu Malija El-Eš’arija r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Čistoća je uslov imana.” (Bilježi Muslim) I u ovom hadisu se vidi da je Poslanik s.a.w.s. uvrstio djelo u Iman.

– Poslanik s.a.w.s. je upitao ashabe: ”Znate li šta je Iman u Allaha Jedinog?”, a oni su odgovorili: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Tada im Poslanik s.a.w.s. reče: ”Svjedočenje da nema drugog božanstva sem Allaha dž.š. i da je Muhammed Njegov Poslanik, obavljanje namaza, davanje zekata, post ramazana, i da dajete od ratnog plijena petinu.” (Buharija i Muslim)

c) Govor selefa:

Rekao je Alija r.a: ”Strpljenje je imanu isto što i glava tijelu. Ko nema strpljenja nema ni imana.” (Predaju sa ispravnim lancem prenosi Imam Lelekai u Usuli ‘Itikad)

Rekao je Imam Malik rhm.: ”Iman je govor i djelo, raste i opada.” (Tertibu Medarik, 53/1)

Rekao je Ishak ibn Rahuja rhm: ”Iman je govor i djela, raste i opada.” (Mudžmu’ul fetava, 308/7)

Rekao je imam Šafi’ rhm: ”Iman je govor i djelo, raste i opada.” (Menakib Eš-Šafi’, od Bejhekija, 1/ 387-393)

Ibn Hadžer El-Askalani u Fethul Bari prenosi riječi imama Buharija da je rekao: ”Sreo sam više od hiljadu učenjaka svoga vremena i nisam našao niti jednog da se razišao po pitanju da su govor i djelo od Imana, da raste i opada.”

 

5. Dokazi da iman raste i opada:

a) Dokazi iz Kur’ana:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

”Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju” (Al-Anfal, 2.)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً

”one kojima je, kada su im ljudi rekli: “Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!” – to učvrstilo vjerovanje,” (Ali ‘Imran, 173.)

U oba gore navedena ajeta prije riječi Iman na arapskom stoje oblici glagola (زاد, يزيد) što znači povećati.

b) Dokazi iz sunneta Poslanika s.a.w.s..

– Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Vjernik najpotpunijeg imana je onaj sa najboljim ahlakom.” (Bilježe Tirmizi i Ebu Davud)

Iz hadisa se može razumjeti da iman može biti potpun i krnjav (nepotpun).

– Od Ebu Saida El Hudrija se prenosi da je čuo Poslanika s.a.w.s. kako kaže: ”Ko od vas vidi kako zlo neka ga ukloni rukom, a ako ne mogne onda jezikom, a ako ni to ne mogne onda neka to prezire srcem, a to je najslabiji Iman.” (Bilježi Muslim)

Najslabiji vid imana, spomenut u hadisu, daje nam za pravo da razumijemo da suprotno tome postoji i najjači oblik imana.

c) Govor Selefa:

Rekao je Abdullah ibn Mesud r.a: ”Allahu, povećaj nam iman, ubjeđenje i razumijevanje.” (Bilježi Lelekai u Usuli ‘Itikad)

Rekli su Abdullah ibn Abbas r.a., Ebu Hurejre r.a., Ebu Derda r.a.: ”Iman raste i opada.” (Bilježi Lelekai u Usuli ‘Itikad)

Rekao je imam Ahmed ibn Hanbel: ”Iman raste i opada. Raste činjenjem dobrih djela, a opada ostavljanjem dobrih djela” (Lelekai u Usul ‘Itikad)

Rekao je Ibn Hadžer u Fethul Bariju: ”Selef je mišljenja da iman raste i opada.”

Rekao je imam Nevevi u komentaru hadisa broj 80. u Muslimovom Sahihu: ”U njemu je dokaz rasta imana i njegovog opadanja.”

 

Korištena literatura:

1. ”El-Iman” od Ibn Tejmije

2. ”Knjiga Šerijata” od Ebu Bekra El-Adžurija

3. ”Lum’etul ‘Itikad” od Ibnul Kudame El-Makdisija

4. ”Usul ‘Itikad” od Lelekaia

5. ”Fethul Bari” od Ibn Hadžera

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments