Friday, June 21, 2024
HomeStudijePlan i program

Plan i program

Osnovi Akide ­ Islamskog vjerovanja

Plan i program kurs

 

1. Definicija akide, druga imena koja se koriste u islamskoj literaturi za islamsku

akidu, izvori islamkog vjerovanja.

2. Akida Ehli sunneta vel džemata, njene karakteristike, definicija novotarije i

sljedbenika nevotarija

3. Definicija Imana, dokazi da su vanjska djela sastavni dio Imana, dokazi da Iman

4. Džibrilov a.s. hadis, imanski šartovi (uslovi imana), razlika između definicije imana

i Islama, tri stepena Imana

5. Ruknovi (temelji) Šehadeta ­ La ilahe ilallah, Muhammedun resulullah, i šartovi

6. Vjerovanje u Allaha s.w.t., tri vrste tevhida i njihova povezanost

7. Širk ­ mali i veliki širk

9. Allahove knjige

10. Allahovi Poslanici a.s.

11. Sudnji dan, mali i veliki predznaci Sudnjega dana

12. Zagrobni život (berzah), proživljenje, sakupljanje na mjesto polaganja računa,

suđenje, vaganje djela, sirat ćuprija, džennet i džehennem.

13. Vjerovanje u Allahovo određenje dobra i zla

14. Nevakidul Islam ­ 10 stvari koje poništavaju Islam

15. Veliki grijesi, definicija, vrste i stav Ehli sunneta po pitanju velikih grijeha

16. Ashabi r.a. i stav Ehli sunneta po pitanju ashaba r.a.

Preporučena literatura:

1. Iman­Temelji­Suština­Negacija

2. Iz kabura u Džennet ili Džehennem

3. Predznaci Sudnjega dana

4. Strahote Sudnjega dana

5. Tewhid i širk

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments