Wednesday, April 17, 2024
HomeUncategorizedPravni propisi o postu dana Arefata - Mr Elvedin Pezić

Pravni propisi o postu dana Arefata – Mr Elvedin Pezić

PRAVNI PROPISI O POSTU DANA AREFATA

(Dan Arefata ove – 2017 godine je u četvrtak, 31.8.2017)

Dan Arefata je deveti dan mjeseca zul-hidždžeta. Ebu Katada prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post Dana Arefata iskupljuje grijehe iz prošle i naredne godine, a post Dana ašure iskupljuje od grijeha (počinjenih) u prošloj godini.” (Muslim)

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na oproštajnom hadžu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, oni su upitali: “Allahov Poslaniče, vrijedi li oprost isključivo za nas?” “Za vas i za sve one koji dođu nakon vas do Sudnjeg dana”, odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Citirani hadis odnosi se na oprost malih grijeha koje čovjek počini u spomenutom periodu, a ne na velike grijehe, kako to često čujemo.

Imam Nevevi je rekao: “Značenje ovog hadisa jeste da će postaču koji posti taj dan biti oprošteni grijesi (koje počini u) dvije godine. Islamski učenjaci kazali su da se time misli na male grijehe, a o tome smo već govorili kada smo spominjali oprost grijeha prilikom uzimanja abdesta.” (El-Minhadž Šerhu Sahih Muslim, 8/50)

Isto značenje u komentaru hadisa o vrijednosti posta na Dan Arefata spomenuli su mnogi drugi učenjaci.

Pravni propisi vezani za post dana arefata

(1) Većina islamskih pravnika smatra da je postiti na Dan Arefata pohvalno samo osobama koje nisu na hadžu, dok je hadžijama prioritetnije da ne poste kako ih ne bi oslabio i spriječio da obavljaju ibadete koje im je propisano činiti tog dana.
Velikan hanefijske pravne škole Kasani kazao je: “Što se tiče posta na Dan Arefata, on je pohvalan za onoga ko nije na hadžu, na što ukazuje mnoštvo hadisa koji podstiču na post u tom danu, jer se taj dan odlikuje nad ostalim. Isto tako, pohvalno je da Dan Arefata posti i hadžija, ali pod uvjetom da ga to neće oslabiti u činjenju ibadeta: stajanja na Arefatu i upućivanja dove u tom danu. Ako će ga post oslabiti, onda mu je pokuđeno postiti, zato što se vrijednost (posta) tog dana može postići u nekoj od narednih godina.” (Bedai’u es-senai’u, 2/79)

(2) U vjerodostojnim predajama zabilježeno je da je Allahov Poslanik na Dan Arefata, u godini u kojoj je obavio oproštajni hadž, zatražio da mu se donese posuda s pićem, koje je javno popio kako bi se znalo da ne posti.
Isto tako, pravedne halife nisu prakticirale postiti na Dan Arefata tokom obavljanja hadža.
Ibn Omer, radijallahu anhu, upitan je o tome hoće li hadžija postiti na Dan Arefata, pa je kazao: “Obavio sam hadž s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a on nije postio. Nakon toga (obavio sam hadž) s Ebu Bekrom, pa ni on nije postio, zatim (sam obavio hadž) s Omerom, pa ni on nije postio, a nakon toga s Osmanom, pa ni on nije postio. Zato i ja ne postim Dan Arefata kada sam na hadžu, niti nekome naređujem da to čini, ali ne zabranjujem ni onome ko posti.” (Hadis bilježi Tirmizi, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.)

(3) Post Dana Arefata je dobrovoljan i na njega se odnose svi propisi koji se eksplicitno vezuju za ostale vrste dobrovoljnog posta.

Dobrovoljni post može se zanijetiti i nakon nastupanja sabaha, pa čak i nakon izlaska sunca, pod uvjetom da čovjek nakon pojave zore nije učinio ništa što kvari post. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je kazala: “Jednoga dana došao je Allahov Poslanik i upitao: ‘Aiša, imate li bilo šta (za jesti)?’ a ja sam odgovorila: ‘Allahov Poslaniče, nemamo ništa.’ Tada je Allahov Poslanik rekao: ‘Onda ću postiti.’” (Muslim)

Ovaj stav zastupali su pravnici hanefijske, šafijske i hanbelijske pravne škole, za razliku od onih koji su smatrali da se dobrovoljni post mora zanijetiti tokom noći kao i obavezni.

Ibn Kudame je rekao: “Osobi koja posti dobrovoljni post dozvoljeno je da zanijeti u toku dana. Ovaj stav zastupali su: naš imam (Ahmed b. Hanbel), Ebu Hanifa, Šafija, a ovo mišljenje preneseno je i od Ebu Derdaa, Ebu Talhe, Ibn Mes’uda, Huzejfea, Seida b. Musejjiba, Seida b. Džubejra i Nehaija, a ovo je i mišljenje učenjaka racionalističke pravne škole.” (El-Mugni, 3/109)

(4) Osoba koja bi prekinula dobrovoljni post ne bi bila grešna. Svakako da se onaj ko započne dobrovoljni post, naročito kada je u pitanju post Dana Arefata, treba maksimalno potruditi da ga isposti, ali ako bi imao potrebu i validan razlog, dozvoljeno mu je i prekinuti post.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj ko posti dobrovoljni post nadređen je sam sebi: ako želi, nastavit će s postom, a ako želi, prekinut će ga.” (Hadis bilježi Tirmizi, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.)

(5) Pohvalno je postiti dane prije Arefata, a dan nakon Arefata je Bajram, kada je strogo zabranjeno postiti.

Dani prije Arefata su prvi dani mjeseca zul-hidždžeta, o kojima je Allahov Poslanik kazao da su najbolji dani.
Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: “Ne postoje dani u kojima su dobra djela draža Allahu od dobrih djela u ovim danima” – misleći na prvih deset dana zul-hidždžeta. Ashabi su upitali: “Allahov Poslaniče, pa čak ni borba na Allahovom putu – džihad?” Poslanik je odgovorio: “Čak ni borba na Allahovom putu, osim kada čovjek izađe u borbu zalažući i svoj život i svoj imetak, i ništa od toga ne vrati.” (Buhari)

S obzirom na to da su u ovom hadisu Poslanikove riječi općenitog karaktera, to znači da “dobra djela” svakako obuhvataju i dobrovoljni post.

Jedna od supruga Allahovog Poslanika kazala je: “Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hidždžeta, Dan ašure i tri dana u svakom mjesecu.” (Hadis su zabilježili Ahmed i Ebu Davud; slabim ga je ocijenio autor knjige Nasbur-raje, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim.)

Što se tiče posta za Bajram, on je strogo zabranjen prema konsenzusu islamskih učenjaka, a to nam potvrđuje i hadis koji prenosi Ebu Seid, radijallahu anhu, u kojem se kaže: “Allahov Poslanik zabranio je da se posti za vrijeme Kurbanskog i Ramazanskog bajrama.” (Buhari i Muslim)

(6) Musliman bi trebao iskoristiti priliku i da na Dan Arefata nahraniti postače, jer tako će imati nagradu onih koji su taj dan postili.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko priredi iftar postaču, imat će istu nagradu kao i postač, s tim što postaču neće biti umanjena njegova nagrada.” (Hadis bilježe Ahmed, Tirmizi i Ibn Madže, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih djela.)

Ovaj hadis je općenit, tako da se pod nahranjivanjem postača i organiziranjem iftara podrazumijeva da čovjek priredi i pozove na iftar i osobe koje su imućne i bogate, a ne samo siromahe, a isto tako obuhvata i organiziranje iftara za rodbinu i osobe koje s njim nisu u rodbinskoj vezi.

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments