Thursday, May 30, 2024
HomeStudijeRazlozi objave (Esbabun nuzul)

Razlozi objave (Esbabun nuzul)

Lekcija br.5

Razlozi objave (Esbabun nuzul)

youtubdownmp3image_doc

 

 

Razlozi objave (Esbabun-nuzul)

 

 1. Šta je razlog objave?

Postoje dvije vrste razloga objave:

 1. a) opći razlog, koji je zajednički za sve ajete, a to je uputa ljudima i džinima do Sudnjega dana.
 2. b) posebni razlog, a to je razlog zbog kojeg je Allah dž.š. objavio pojedine ajete u Kur’anu, na primjer spuštanje ajeta iz sure An-Nur, koji su spušteni zbog munafičke potvore na majku vjernika Aišu r.a., a u kojima Allah dž.š. spušta propis kažnjavanja onih koji potvaraju čestite vjernice.

 

 1. Koji su to sve razlozi zbog kojih je Allah dž.š. spuštao pojedine ajete?
 2. a) Postupak Poslanika s.a.w.s.

Kao kada mu je jedne prilike, dok je Poslanik s.a.w.s. pozivao ugledne Kurejšije u Islam, prišao slijepi ashab Ibn Ummi Mektum r.a. i htio ga nešto upitati, a Poslanik s.a.w.s. nije obratio na njega pažnju, pa je Allah dž.š. spustio prve ajete iz sure Abese, u kojima je ukorio postupak Poslanika s.a.w.s.

”On se namrštio i okrenuo, zato što je slijepac njemu prišao, A šta ti znaš – možda on želi da se očisti, ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.” (Abasa, 1-4)

 1. b) Postupak ashaba r.a.

Primjer kada je Hafsa r.a. zatekla Poslanika s.a.w.s. u svojoj postelji sa Marijom Ummu Ibrahim, pa ju je to pogodilo, nakon čega se Poslanik s.a.w.s. zakleo da više neće nikako prilaziti Ummu Ibrahim. Tada su objavljeni prvi ajeti sure At-Tahrim

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم

‘’O Vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvolio – u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i samilostan je.’’ (At-Tahrim, 1.)

 1. c) Postupak nevjernika (mušrika, ili ehlul-kitabija)

Primjer tome je zahtjev mušrika Poslaniku s.a.w.s. da se dogovore da jedne godine Poslanik s.a.w.s. sa ashabima r.a. obožava kipove zajedno sa mušricima, a da druge godine mušrici zajedno sa Poslanikom s.a.w.s. obožavaju Allaha dž.š.

 1. d) Ili razlog objave može biti pitanje postavljeno Poslaniku s.a.w.s., a on o tome nije dobio nikakvu objavu, pa onda Allah dž.š. spusti ajete u kojima daje odgovor na postavljeno pitanje.

Primjer:

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها

’’Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi?” Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, o njemu samo Gospodar tvoj zna.’’ (An-Nazi’at, 42-44.)

 

 1. Koja je korist poznavanja razloga objave pojedinih ajeta?
 2. a) Poznavanje razloga objave pomaže u ispravnom tumačenju ajeta i ispravnog izvlačenja fikhskih propisa iz njih.

Na primjer, ajet iz sure Al-Baqara:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

’’Kuda god se okrenete, pa – tamo je Allahova strana.’’ (Al-Baqara, 115.)

Imam Muslim bilježi u svome sahihu da je prilikom putovanja iz Mekke za Medinu Poslanik s.a.w.s. klanjao u putu na svojoj jahalici nafilu, pa su tada objavljeni ovi ajeti. Tako učenjaci fikha smatraju da se nafila na putu može klanjati u prijevoznom sredstvu, iako osoba nije okrenuta ka kibli.

 1. b) Ispravno razumijevanje ajeta i odgovor na zablude sektaša.

Primjer jeste razlog objave ajeta iz sure An-Nu,r koji govore o propisima kažnjavanja onih koji potvaraju čestite vjernice. Ako znamo da su ti ajeti objavljeni povodom potvore na Aišu r.a. lako ćemo odgovoriti na zablude šijitskih sekti koje i nakon ovih ajeta, do dan danas ne vjeruju u čestitost Aiše r.a.

 1. c) Poznavanje vrijednosti pojednih ljudi, ili skupina spomenutih u Kur’anu po lijepom.

Na primjer ajet iz sure Al-Fath:

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

’’Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli.’’(Al-Fath, 18.)

U Sahihu kod Muslima stoji hadis u kome Poslanik s.a.w.s. kaže: ’’Niko od onih, koji su mi dali prisjegu ispod drveta, neće ući u vatru, inša Allahu.’’

Ova prisjega se desila nakon ugovora Hudejbije između Poslania s.a.w.s. i mušrika Mekke, a broj ashaba koji su tada dali prisjegu Poslaniku s.a.w.s. bio je 1500.

 1. d) Razumijevanje mudrosti pojedinih propisa i Allahove milosti prema ljudima.

Primjer tome jeste i propis koji je Allah dž.š. spustio iz milosti prema jednoj sahabijki koja se zvala Havla bint Sa’lebe r.a., a kojoj se muž zakleo, nakon što je ona ušla u godine, da joj neće prilaziti kao ženi isto kao što ne prilazi ni svojoj majci na taj način.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

’’Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala.’’ (Al-Mudžadala, 1.)

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments