Monday, July 22, 2024
HomeStudijeDaif-hadisi koji su slabi zbog nekog drugog uzroka

Daif-hadisi koji su slabi zbog nekog drugog uzroka

Daif-hadisi koji su slabi zbog nekog drugog uzroka

youtub

downmp3

image_doc

 

 

 

Daif-hadise koji su slabi usljed nekog drugoga uzroka možemo podijeliti na:

1. Šazz hadis
“Šazz je hadis kojeg je prenio prihvatljiv prenosilac, ali svojim prenošenjem protivurječi pouzdanijern prenosiocu od sebe.”

Prenose Ehu Davud i Et-Tirmizi preko Abdul-Vahida b. Zijada od El-A’meša, on od Ehu Saliha, a on od Ehu Hurejrea merfu-hadis:
“Kada neki od vas klanja sabah, neka malo prilegne na desnu stranu.” El-Bejheki tvrdi da je ovdje Abdul-Vahid b. Zijad protivurječio
većini koji su ovaj hadis prenijeli kao Vjerovjesnikov, s.a.v.s., postupak, a ne kao njegove riječi. Allahov Poslanik, s.a.v.s., imao je običaj
malo prileći na desnu stranu nakon što klanja sabahski namaz. Dakle, hadis u čijemu prenošenju pouzdan prenosilac protivriječi drugome
raviji, pouzdanijem od sebe, ili, pak, protivurječi većem broju pouzdanih prenosilaca, naziva se šazz-hadisom.

2. Munker hadis
“Munker je onaj hadis koji prenosi slab prenosilac, koji protivurječi onome što je prenio pouzdan prenosilac.”
Razlika između šazza i munker-hadisa ogleda se u tome što šazzhadis prenosi pouzdan prenosilac i protivurječi drugom pouzdanom,
ili od sebe, pouzdanijem raviji, dok munker-hadis prenosi slab prenosilac i još protivurječi pouzdanom prenosiocu ili grupi pouzdanih
prenosilaca. Dakle, u obje ove vrste hadisa ravije protivurječe pouzdanim prenosiocima, s tim što je kod šazz-hadisa taj koji protivurječi pouzdanom raviji isto tako pouzdan prenosilac, dok je kod munkera taj što protivurječi pouzdanom raviji – slab prenosilac
3. Maklub hadis
“Maklub je onaj hadis u čijem je senedu ili metnu zamijenjena riječ drugom tako što je riječ koja je naprijed stavljena nazad i obrnuto,
i slično tome.” Maklubus-senedi je hadis u kojemu prenosilac izvrši zamjenu u senedu, i to na jedan od dva načina:
– da stavi ime oca nekog ravije ispred njegovog imena, kao što imamo u hadisu Ka’ba b. Murrea. Neki od prenosilaca ga prenosi od
Murrea b. Ka’ba; i

– da prenosilac zamijeni jednog raviju potpuno drugim ravijom, kao što imamo slučaj u hadisu koji je prenesen od Salima, neki od
prenosilaca ga prenosi od Nafi’a. Maklubul-metni je hadis u čijem je tekstu neki prenosilac izvršio

zamjenu također na jedan od dva načina:
– da je stavio nazad riječ koja je naprijed, a onu koja je nazad stavio naprijed, kao što imamo u poznatom hadisu:
“Sedam vrsta ljudi Allah će na Sudnjem danu staviti u hlad AršurRahmana, kada drugog hlada neće biti. Jedna od tih vrsta je i onaj koji
dijeli milostinju i prikrije je tako da mu ne zna desna, šta dijeli lijeva ruka.” Ovo je maklub-hadis. Neki je prenosilac zamijenio riječi, pa je
namjesto lijeve stavio desnu ruku, a na mjesto desne – lijevu ruku. A hadis ispravan glasi: Tako da mu ne zna lijeva ruka šta dijeli desna ruka;

4. Metruk hadis
“Metruk je onaj hadis u čijem se senedu nalazi prenosilac u koga se sumnjalo da je sklon laži.”

Amr b. Šemir el-Džu’fi el-Kufi eš-Ši’ij, prenosi od Džabira, on od Ehu Tufejla, a on od Alije i Ammara, da su kazali: “Vjerovjesnik,
s.a.v.s., učio bi Kunut-dovu na sabahu, a Tekbirit-tešrik bi počinjao od sabaha na Dan Arefata, a prestao bi poslije ikindije posljednjega
dana Bajrama.”884 En-Nesai, Ed-Darekutni i drugi učenjaci vele za Amra b. Šemira da je metrukul-hadisi, t.j. da se na njega sumnjalo da laže.

5. Mevdu’ hadis (apokrifni hadisi)
“Mevdu’ je haclis koji je neko slagao, izmislio i krivotvorio, a potom pripisao Allahovu Poslaniku, s.a.v.s . .’

Znaci po kojima se mogu prepoznati apokrifni hadisi Hadiski učenjaci su uložili ogromne napore dok su razdvojili ono
što je u hadisima patvoreno i izmišljeno na Allahova Poslanika, s. a. v. s. Sve patvorene hadise izdvojili su u zasebne zbirke i ukazali na njih.
Osim toga, oni su ukazali na znakove po kojima se apokrifni hadisi mogu prepoznati. Ti znakovi obično bivaju u senedu ili u metnu, ili
i u senedu i metnu zajedno. Znaci u senedu hadisa Znaci apokrifnog hadisa izraženi su veoma često u samom senedu
hadisa. Njih ima mnogo a najizraženija su sljedeća tri: 1 . Kad neko sam prizna da je izmišljao hadise, kao što je to, na
primjer, učinio Nuh b. Ehu Merjem. Neko ga je upitao: “Kako to da ti prenosiš hadise, preko Ikrimea od Ibn Abbasa, o vrijednosti učenja
pojedinih sura, kad niko od Ikriminih učenika od njega tu vrstu ha- 889 Vidi: “Sahihu Musti bi šerhin-Nevevi”, 1 /62. str.
HADIS I HADISKE ZNANOSTI 387
disa ne pripovijeda?” On je rekao: “Primijetio sam da ljudi iz dana u dan sve više zapostavljaju učenje Kur’ana, pa sam izmišljao hadise o
značaju učenja Kur’ana kako bi ih podstakao na to.”

2. Lažan hadis možemo prepoznati i otkriti na temelju povijesnih
činjenica i datuma rođenja i smrti prenosilaca. Ufejr b. Ma’dan elKelai kaže: “Došao nam je, jednom prilikom, Omer b. Musa u Hims.
Okupili smo se u džamiji da bismo ga poslušali. On nam je počeo citirati hadise riječima: ,Ispričao nam je vaš dobri šejh’, on je prenio
od toga i toga, citirajući sve hadise sa senedom preko njega. Pošto završi, ja ga upitah: ‘A ko je taj naš dobri šejh? Kaži nam njegovo
ime.’ ‘To je Halid b. Ma’dan’, odgovorio je on. ‘A koje godine si se sa njim susreo i gdje?’ Reče: ‘Sreo sam ga 1 08. godine po Hidžri, za
vrijeme pohoda na Ermeniju.’ Kad sam to čuo, ja sam mu rekao: ‘Boj se Allaha i ne izmišljaji Halid b. Ma’dan umro je 1 04. godine po1
Hidžri, pa kako si se mogao sa njim sresti četiri godine nakon njegove smrti?”

3. Ponekad nam neke okolnosti otkrivaju lažnost hadisa. Sejf b. Omer et-Temimi kaže: ,Jednom prilikom sam se zadesio kod Sa’da b.
Turajfa kad mu je došao sin plačući. ‘Šta ti je?’, upitao ga je on. ‘Udario me je učitelj’, odgovori dječak. On će na to: ‘Danas ću ih ja ražalostiti!
Ispričao mi je lkrime, prenijevši od Ibn Abbasa, a on od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: ”Najgori ljudi su učitelji vaše djece. Nemaju samilosti prema siročetu, a osorni su i grubi prema bijedniku.”‘890 Znaci u metnu
1 . Plitkoumnost u izrazu i značenju. Muhammed, s.a.v.s., bio je najrječitiji čovjek. Govorio je isključivo književnim arapskim jezikom. Njegove riječi bile su jezgrovite, sadržajne i pune mudrosti i poruka. Mogućnost bilo kakve greške u izrazu i značenju bila je isključena. Kada se u tekstu hadisa i njegovu značenjskom smislu nađe nešto od toga, to ukazuje da bi se moglo raditi o patvorenom hadisu. Pod ovaj znak se mogu podvesti svi hadisi u kojima se za neznatna djela obećavaju velike nagrade i za sitne prijestupe prijeti teškim kaznama. Na primjer, “Ko kaže: La ilahe illellah, Uzvišeni mu Allah stvori pticu koja će imati sedamdeset hiljada jezika, a svaki će jezik na sedamdeset hiljada jezika za njega traži oprost.” 890 Dr. Mustafa es-Sibai “Es-Sune ve mekanetuha fi tešriil-islami”, 98. str. 388 T

ERMINOLOGIJA HADISA l NJIHOVA PODJELA

Tu spadaju i svi hadisi u kojima se za neko učinjeno djelo nagovještavaju nagrade pejgambera. Na primjer: Ko klanja, toliko i toliko
rekata duha namaza, imat će nagradu sedamdeset pejgambera.

2. Ukoliko hadis protivurječi kur’naskom tekstu i nije moguće pronaći kompromis u značenju. Primjer: ”Vanbračno dijete neće ući u Džennet.”
Ovaj hadis je u suprotnosti sa kur’anskim ajetom: I svaldgrješmk će samo svoje breme nositJ:891
3. Ukoliko protivurječi mutevatir-hadisima i nije ga moguće uskladiti s njima. Primjer: “Ukoliko do vas dopre hadis koji povrđuje istinu,
prenosite ga svejedno da li sam ga ja rekao ili nisam.” Ovaj hadis je u koliziji sa mutevatir-hadisom: “Ko na mene slaže namjerno, neka pripremi sebi mjesto u Džehennemu.” (M:uslim)
4. Ukoliko se hadis kosi sa zdravim razumom, a nije mu moguće dati relevantno tumačenje. Na primjer: “Nuhova lađa je obišla oko
Kabe sedam puta, a potom klanjala dva reka ta kod Me kami Ibrahima.” S. Ukoliko se hadis kosi sa stvarnošću, na primjer: “Patlidžan je
lijek za sve bolesti”, i “Pogled u lijepo lice poboljšava vid.”
6. Ukoliko se kosi sa općim principima vjere. Na primjer: “Kome se rodi dijete pa mu da ime Muhammed, ući će u Džennet i on i njegovo
dijete.”
7. Ukoliko pripadnik nekog mezheba prenosi hadis koji govori u prilog njegovu imamu, a kudi ostale imame. Na primjer: Kada
sljedbenik hanefijskog mezheba priča da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U mom ummetu će se pojaviti čovjek koji će se zvati Ehu Hanife
N’uman; to će biti svjetiljka moga ummeta.” Ili: “Među mojim sljedbenicima će se pojaviti čovjek koji će se zvati Muhammed b. Idris”
(Šafija) “on će za moj ummet biti štetniji nego Iblis.” Ovo su neki od znakova na temelju kojih se mogu prepoznati apokrifni hadisi.
Apokrifni hadis je, prema mišljenju svih učenjaka, najgora kategorija hadisa. Ovakvu vrstu hadisa nije dozvoljeno ni prenositi, osim u
slučaju kada se želi ukazati na njega.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments