Wednesday, April 17, 2024
HomeStudijeDaif hadisi

Daif hadisi

Lekcija br. 10

image_doc

 

Daif-haadis

 

Riječ daif u arapskom jeziku znači slab, nemoćan, bolestan, nepotpun, nevjerodostojan. Hadiski učenjaci definiraju daif-hadis ovako:

“Slab – daif je onaj hadis koji ne posjeduje atribute hasen-hadisa zbog toga što mu nedostaje jedan ili više uvjeta hasen-hadisa.”841

Evo jednog primjera daif (slabog) hadisa: Zabilježio je Et-Tirmizi, preko El-Hakima El-Esrema, od Ehu

Temimea el-Hudžejmija, on od Ehu Hurejrea, a on od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao:

“Ko spolno opći sa ženom dok ima mjesečnicu, ili ko opći sa ženom u stražnjicu, ili ko ode gataru, zanijekao je ono što je objavljeno

Muhammedu, s.a.v.s.” Et-Tirmizi za ovaj hadis kaže: “Poznat mi je samo preko ElHakima El-Esrema od Ehu Temimea el-Hudžejmija.”

El-Buhari ovaj hadis smatra slabim hadisom sa stanovišta njegova seneda u kome je El-Hakim El-Esrem, koga su učenjaci ocijenili

slabim prenosiocem. 842

Jedan hadis može biti slab zbog prekida u senedu, ili zbog nekog drugog uzroka, kao što su: poremećaj u metnu ili u senedu ili negativno

izrečenog suda o prenosiocima. Negativan sud o prenosiocima može biti izrečen zbog deset stvari, od kojih se pet vezuju za njihovo

poštenje, a pet za njihovu preciznost. Stvari koje se vezuju za poštenje ravije Hadiski učenjaci izricali su negativan sud o prenosiocima zbog

stvari koje se vezuju za njihovo poštenje – adalet:

 1. zbog laži
 2. zbog sumnje da lažu
 3. zbog griješenja u vjeri
 4. zbog njihove sklonosti novotarijama i
 5. zbog njihove anonimnosti

Stvari koje se vezuju za preciznost ravije. Također, hadiski učenjaci su izricali negativan sud o prenosiocima

zbog pet stvari koje se vezuju za njihovu preciznost – dabt:

 1. zbog čestog griješenja prilikom prenošenja hadisa
 2. zbog lošeg pamćenja
 3. zbog nemarnosti
 4. zbog čestih previda
 5. zbog njihove protivurječnosti pouzdanim prenosiocima.843

Imajući u to vidu, sve daif – slabe hadise možemo svrstati u dvije kategorije:

 1. daif -hadise koji su slabi zbog prekida u senedu i
 2. daif-hadise koji su slabi zbog nekog drugog uzroka.
Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments