Friday, May 31, 2024
HomeIslamski tekstoviOpasnost iskrivljavanja Allahovih imena

Opasnost iskrivljavanja Allahovih imena

Allah subhanehu ve te’ala je rekao…. „Allah ima najljepša imena i vi Ga dozivajte njima, a klonite se onih koji iskrivljavaju Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!“ (El-E’araf:180)

Iskrivljavanje Allahovih imena može biti na više načina:

1.Prvi način: Da se kipovi i druga lažna božanstva nazivaju Allahovim imenima ilise njihova imena  izvode iz Allahovih subhanehu ve te’ala imena. Tako su mnogobošci svoje kipove, lažna božanstva nazivali El-Lat od Allahovog imena El-llah; nazivali su El-‘Uzza od Allahovog imena El-‘Aziz; nazivali su Menat od Allahovog imena El-Mennan. Vidimo  da su mnogobošci iskrivili Allahova lijepa imena i tako iskrivljenim nazivali svoja lažna božanstva.

Ibnu Abbas radijallahu anh i Mudžahid kažu: „Iskrivili su Allahova imena i njima  nazvali svoje idole, dodali su i oduzeli, pa su izveli ime El-Lat iz imena Allah, izveli su El-‘Uzza iz Allahovog imena El-Aziz i izveli su Menat iz Allahovog imena El-Mennan.“ (Medaridžu-s-salikin, 1/30.)

2.Drugi način iskrivljavanja Allahovih imena bivaAllaha subhanehu ve te’ala imenima kojima se On, Uzvišeni nije nazvao, kako filozofi nazivaju Allaha subhanehu ve te’ala  Prauzrokom, Prirodom i sl.

Allahova imena su određena i spomenuta u Kur’anu i Sunnetu, pa nazivanje Allaha subhanehu ve te’ala drugim imenima je zapostavljanje i iskrivljavanje Njegovih lijepih imena – to je jedno, a drugo: nazivanjem Allaha tim drugim imenima Allahu subhanehu ve te’ala se pripisuju manjkavosti, jer sva ta imena koja izmišljaju ljudi su manjkava.

3.Treći načiskrivljavanja Allahovih subhanehu ve te’ala imena i svojstava jeste opisivanje Allaha subhanehu ve te’ala manjkavostima kao što nevjernici govore da je Allah siromašan a da su oni bogati, da su Allahove ruke  stisnute, da ne udjeljuje i ne opskrbljuje Svoja stvorenja, poput tvrdnje da je Allah subhanehu ve te’ala stvorio stvorenja za 6 dana a sedmi dan se odmarao. Neka je uzvišen Allah od onoga  što nevjernici govore.

4.Četvrti način iskrivljavanja Allahovih imena i svojstava jeste i njihovo negiranje, u potpunosti, ili negiranje njihove suštine, tvrdnja da su to imena bez značenja, kako su to činile džehmijje. Priznavali su Allahu subhanehu ve te’ala imena: „Es-Semi‘-Onaj koji sve čuje, El-Besir – Onaj koji sve vidi, E-Hajj – Živi, Er-Rahman-Milostivi, ali su rekli: „ Tos u samo imena, a On, Allah subhanehu ve te’ala nema sluha,nema vida, nema života, nema milosti. Pa koja onda svrha priznavanjuako ne vjerujete u njihovu suštinu. Ovi su isti kao i mnogobošci koji su Allahovim imenima nazivali svoje idole a negirali ih Allahu subhanehu ve te’ala.

5.Peti način iskrivljavanja Allahovih imena i svojstava jeste poistovjećivanje Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja i obratno, poistovjećivanje svojstava stvorenja s Allahovim svojstvima. Ovaj način iskrivljavanja suprotan je prethodnom. U prethodnom je bilo govora o negiranju Allahovih imena i svojstava a ovjde je riječ o poistovjećivanju sa imenima i svojstvima stvorenja. Oni koji su negirali Alalhu subhanehu ve te’ala svojstva, učinili su to bojeći se da Ga ne poistovjete sa stvorenjima. Otišli su u krajnost. Dok ovjde, jedni da bi pobjegli od negiranja Allahovih svojstava, priznaju Allahu svojstva i poistovjećuju ih sa svojstvima stvorenja i tako odlaze u drugu krajnost.

Istina je da Allahu subhanehu ve te’ala pripadaju lijepa imena i uzvišena svojstva i da to dolikuje samo Njemu. Niko Mu nije sličan. Ima život, ima sluh, ima vid, međutim, Njegov život nije kao naš život, Njegov sluh nije kao naš sluh, Njegov vid nije kao naš vid, niti je bilo koje Njegovo svojstvo kao i naše svojstvo. Da, sluh ima Allah a imamo ga i mi, vid ima Allah, a imamo ga i mi, ali je ogromna razlika u suštini. Kada se razlikuje sluh i vid kod samih stvorenja, kako onda da bude sličnosti između Stvoritelja i Njegovih stvorenja.

6.Šesti način iskrivljavanja Allahovih imena i svojstava biva iskrivljavanjem u samom izgovoru Allahovih imena, promjenom pojedinih harfova što naročito dolazi do izražaja kod prevođenja i transkripcije Allahovih imena. Pa se često može čuti Elah umjesto Allah, El-Uddus umjesto El-Kuddus, Er-Rezza umjesto Er-Rezzak : a razlike su ogromne. U izgovoru i pisanju samo jedan harf, jedno slovo,  dok u značenju postoji ogromna razlika. Tako Er-Rezza je onaj koji dolazi sa tegobama i nevoljama, dok je Er-Onaj Koji dolazi sa opskrbom.

Sve ovo su vidovi iskrivljavanja Allahovih imena i svojstava na koja je upozorio Allah subhanehu ve te’ala i strogo ih zabranio.

Istinski  vjernici u Allaha subhanehu ve te’ala i Njegovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne opisuju Allaha subhanehu ve te’ala osim onako kako se On Sam opisao u Svojoj Knjizi ili kako Ga je opisao Njegov Poslanik subhanehu ve te’ala u svome Sunnetu, ništa od toga ne negiraju, niti poistovjećuju sa stvorenjima, priznaju Mu sva imena i svojstva onako kako to samo Uzvišenom Allahu dolikuje.

 

Prof. Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments