Sunday, June 23, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - dvadeset četvrti ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – dvadeset četvrti ramazanski savjet

Post je štit od Vatre

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi upozorava nas na Vatru, spominje nam razne vrste kazni u njoj, kao i puteve kako se spasiti od nje. A znajte, brate i sestro, da je i post jedan od tih puteva, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jasno rekao: “Post je štit.”

Kako biste dobili još veću želju da se zaštitite od džehennemskih strahota, potrebno je i da se upoznate s vrstama kazni u Vatri i patnjama kojima će biti izloženi njeni stanovnici

O žestini Vatre Uzvišeni Allah kaže:

“On će kao kule bacati iskre.”

“Toga dana ćeš vidjeti grješnike povezane u za-jedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati.”

O hrani stanovnika Vatre, Uzvišeni Allah kaže:

“Drvo Zekkum bit će hrana grješniku, u trbuhu će kao rastopljena kovina vrijeti.”

O onome čime će se potpomagati stanovnici Vatre, Svevišnji Allah kaže:

“Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!”

“Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kojem su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova – zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u Vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!”

U brojnim hadisima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje Džehennem i njegove stanovnike: “Doći će se s Džehennemom toga dana, a on će imati sedamdeset hiljada povodaca, za svakim povodcem sedamdeset hiljada meleka koji ga vuku.”

Rekao je: “Najblažu kaznu u Džehennemu imat će onaj koji bude imao obuću čiji će kaiševi biti od vatre. Od njih će mu ključati mozak kao što ključa kotao. Smatrat će da se niko ne kažnjava gore od njega, a doista će on imati najblažu kaznu!”

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jednom od stanovnika Vatre reći će se na Sudnjem danu: ‘Šta misliš, kada bi imao sve što je na Zemlji, da li bi se time spasio od Vatre?’, a on će odgovoriti: ‘Da’, pa će mu Uzvišeni Allah reći: ‘Od tebe sam tražio mnogo manje od toga. Uzeo sam ugovor od tebe još dok si bio u Ademovoj kičmi da Mi nećeš ni u čemu širk činiti, pa si to odbio i činio si Mi širk.’”

Ibn Dževzi, rahmetullahi alejhi, opisujući Džehennem, rekao je: “To je kuća čiji su stanovnici daleko od Allahove milosti, zabranjene su im blagodati i radovanje, svjetlost lica zamijenjena im je crnilom. Bit će udarani i probadani šipkama oštrijim od igala za vunu. Nadzirat će ih strogi i snažni meleki. Samo da ih vidiš kako jauču dok se ugljenišu, zatim kako se ostavljaju na velikim hladnoćama. Vječno će tugovati, nikada se radovati. Njihovo boravište zauvijek je određeno, nema pomilovanja. Zauvijek, vječno ostaju tu! Pored njih su strogi i snažni meleki. Njihov ukor i grdnja teži su im od kažnjavanja. Plakat će za izgubljenim vremenom u periodu mladosti. Kada god njihov plač postane ozbiljan i bučan, još više se poveća. O, tugo njihova! Kako će se samo Stvoritelj rasrditi na njih! O, propasti njihova! Kakva su samo oni nevaljala djela činili! Kako li će samo oni biti osramoćeni pred svim stvorenjima, pred svim svjedocima! Gdje su im prolazna dobra dunjalučkog svijeta za kojima su trčali?! Gdje su im grijesi koje su činili?! Kao da su to samo bajke, snovi bili! Zatim će se takva tijela pržiti, gorjeti! Kada god izgore, bit će vraće-na u prvobitno stanje!”

Zato, brate, sestro, tražite spas od džehennemske vatre, bježite od nje i udaljite se od grijeha, zaista su oni opasnost za vjernika. Kako biste se spasili džehennemskih strahota, radite sljedeće:

Prestanite činiti ono što su vam zabranili Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ne pokoravajte se strastima i budite bogobojazni. Očistite se udjeljivanjem svoga imetka na Allahovom putu, davanjem obaveznog zekata, kao i dobrovoljne sadake u razne dobrotvorne svrhe. Ne zaboravite riječi Uzvišenog Allaha:

“…a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim.”

Postavite između sebe i Allahove kazne pregradu, zaštitu. Kaže Uzvišeni:

“I čuvajte se Vatre za nevjernike pripremljene.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čuvajte se Vatre pa makar sa pola datule, a ako ni to ne nađete, onda sa lijepom riječi.”

Tražite zaštitu kod Uzvišenog Allaha od Vatre, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko zatraži Džennet tri puta, Džennet kaže: ‘Allahu moj, uvedi ga u Džennet!’ A ko zatraži utočište kod Allaha od Vatre, Džehennem kaže: ‘Allahu moj, zaštiti ga od Vatre.’”

Kada nastupi ljeto i velike vrućine, a ovog ramazana očekuju se takve vrućine, prisjetite se džehennemske vatre! Pogledajte u vatru u svojoj kući i prisjetite se džehennemske vatre! Uzvišeni Allah kaže:

“Kažite vi Meni: vatru koju palite – da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače.”

Prisjeti se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ova vatra kojom se ljudi koriste sedamdeseti je dio džehennemske vatre!” Prisutni rekoše: “Allahov Poslaniče, i ova je dovoljna!”, a on na to reče: “Uistinu, džehennemska vatra žešća je od ove za šezdeset devet dijelova, svaki njen dio je poput ove dunjalučke vatre.”

Sada, dok postite, prisjetite se svega ovoga, uzmite pouku, trudite se da postite na najbolji mogući način i da se tako oslobodite od džehennemske vatre.

Uspjeh i postojanost samo su sa Uzvišenim Allahom!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments