Wednesday, June 19, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - deseti ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – deseti ramazanski savjet

Ramazan je mjesec Kur’ana

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mjesec ramazan je mjesec za koji Uzvišeni Allah kaže:

“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla…”

Ove riječi podstiču i navode vjernika da se potrudi u činjenju mnogih vrijednih dobrih djela, a neka od njih jesu sljedeća:

Učenje Allahove Knjige. Učenje Allahove knjige – Kur’ana jedno je od najvrednijih djela u ramazanu, stoga i nijet za njeno učenje treba biti iskren, dakle, Kur’an treba učiti isključivo radi postizanja Allahovog zadovoljstva! Allahovu Knjigu treba učiti polahko i pažljivo, s razmišljanjem i razumijevanjem onoga što se uči, ali je isto tako neophodno primjenjivati i tedžvidska pravila kako bi njeno učenje bilo pravilno i ispravno.Uzvišeni Allah kaže:

“…I pažljivo uči Kur’an!”

U hadisu Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, navodi se da je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, za koliko (vremena) da proučim Kur’an?” “Za mjesec”, odgovorio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. “Ja sam u mogućnosti da to prije učinim!”, rekao je Abdullah, pa je počeo smanjivati dok Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: “Prouči ga za sedam dana!” Abdullah je rekao: “Ja to mogu i prije učiniti!”, a na to mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko ga prouči za manje od tri dana, taj ga neće razumjeti!”

Kada postač prouči neke od kur’anskih ajeta i shvati njihovo značenje, tada treba razmisliti o tome da li ih praktično primjenjuje i postupa u skladu s njihovim značenjem i uputama. Stoga, veoma je bitno da život svakog vjernika, a naročito postača, bude prožet učenjem Kur’ana i postupanjem u skladu s njegovim propisima i uputama, jer je Allah rekao:

“Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.”

Vjernik kojem Allah olakša i podari mogućnosti da izučava Kur’an u društvu nekog učenijeg, onoga koji poznaje Allahovu Knjigu, njeno tumačenje i njene propise, treba iskoristiti pruženu priliku i nastojati da se što više približi Allahovoj Knjizi u mjesecu ramazanu. Na učenje Kur’ana, izučavanje i praktičnu primjenu naučenog, treba podsticati i članove svoje porodice, jer učenje i proučavanje Allahove Knjige u mjesecu ramazanu jedno je od najboljih djela.

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji čovjek, a posebno je bio darežljiv u mjesecu ramazanu kada se s njim susretao Džibril. Džibril, alejhis-selam, susretao bi se s njim svake noći i podučavao bi ga Kur’anu! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je darežljiviji od poslanog kišnog vjetra.”

Ono što vjernik nauči iz Kur’ana, treba nastojati da primijeni u svom životu. U Kur’anu su brojni ajeti koji nas podstiču na činjenje dobročinstva, na udjeljivanje imetka, pomaganje drugima, stoga svaki vjernik treba nastojati da bude darežljiv, naročito u ovom mjesecu.

Uljepšati glas prilikom učenja Kur’ana. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uljepšajte Kur’an svojim glasovima! Uistinu, lijep glas povećava ljepotu Kur’ana.” Skrušeno učenje Kur’ana odlika je bogobojaznog vjernika, stoga svaki vjernik treba nastojati da uči Kur’an na taj način, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj koji najljepšim glasom uči Kur’an od svih ljudi jeste onaj koji, kada ga čujete, pomislite za njega da se boji Allaha.”

Učiti Kur’an s razmišljanjem. Prilikom učenja Kur’ana ne treba žuriti, već ga treba učiti polahko razmišljajući o onome što se prouči. Kada vjernik prouči ajet u kojem se spominje Džennet, tada treba moliti Uzvišenog Allaha da mu podari Džennet. Kada prouči ajete koji govore o Vatri, tada se Uzvišenom Allahu treba utjecati od Vatre. Ukoliko prouči ajete u kojima se spominje Allahova milost, tada treba moliti Svevišnjeg Allaha da mu ukaže Svoju milost, izgovarajući: “Allahu moj, smiluj mi se!” Ili, kada prouči ajete o Allahovom oprostu, tada će moliti Allaha, subhanehu ve te‘ala, da mu oprosti grijehe, govoreći: “Allahu moj, molim Te za oprost mojih grijeha!” Kada prouči ajete u kojima se spominje tesbih, ili ajete u kojima se govori o nevjernicima koji Uzvišenom Allahu pripisuju sudruga, tada će vjernik slaviti i veličati Uzvišenog Allaha, govoreći: “Subhanallah! Slavljen neka si Ti, Allahu moj, i daleko od svake manjkavosti!”

Kada postač klanja nafila-namaz i na njoj uči Kur’an, tada će postupati onako kako je postupao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je, kada bi proučio ajet u kojem se spominje tesbih, slavio Allaha; ako bi proučio ajet u kojem se nešto traži, i on bi tražio od Allaha, a ako bi proučio ajet u kojem se spominje traženje zaštite kod Allaha, i on bi tražio zaštitu kod Allaha i utjecao se Njemu.

Napraviti sebi i svojoj porodici dnevni ramazanski program u kojem će najviše vremena biti predviđeno za druženje s Allahovom Knjigom.

Ako postoji mogućnost da Allahovu knjigu, Kur’ani-kerim, postač uči i izučava u džamiji, onda treba nastojati da tako i čini, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kad god se ljudi okupe u nekoj od Allahovih kuća da uče i proučavaju Allahovu Knjigu, na njih će se spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!”

Podučiti se pohvalnim radnjama prilikom učenja Kur’ana koje treba prakticirati, a koje se odnose na izgled i stanje u kojem postač treba učiti Kur’an, kao naprimjer: biti pod abdestom, lijepo odjeven, prije učenja Kur’ana zatražiti kod Allaha zaštitu od šejtana i sl.

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments