Hadis dana

Komentar hadisa o svojstvima munafika

Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao:“Tri su osobine munafika: kada nešto kaže slaže, kada obeća ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri on iznevjeri.”(Bilježe Buharija i Muslim) Od Abdullaha ibn Omera r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Kod koga se nađu sljedeće četiri osobine taj je pravi munafik, a kod koga se nađe neka od ovih osobina onda taj ima osobine munafika, i takav

Hadis dana – zabrana mučenja životinje

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallhu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kažnjena je žena zbog mačke koju je zatvorila sve dok nije umrla, pa je zbog nje ušla u vatru. Nije je hranila ni pojila kada ju je zatvorila, niti ju je pustila da jede gmizavce i insekte.”[1]   Biografija ravije: Abdullah ibn Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhuma, je plemeniti ashab, prenio je mnogo hadisa. Bio

Hadis dana – adabi kihanja

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka kaže: ELHAMDULILLAH (hvala Allahu), i neka mu kaže njegov brat ili prijatelj: JERHAMUKELLAH (Allah ti se smilovao), a kad mu kaže jerhamukellah, neka mu odgovori: JEHDIKUMULLAH VE JUSLIHU BALEKUM (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).“[1]   Biografija ravije: Abdurrahman ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab. Primio je islam

Hadis dana – pažnja islama prema mesdžidima

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je neki čovjek crnac, ili žena crnkinja, čistio mesdžid, te je umro. Pa je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, pitao o njemu i rekoše mu da je umro. A on reče: “Zar me niste mogli o tome obavijestiti, pokažite mi njegov kabur, ili je rekao, njen kabur“, pa je otišao na njegov kabur i klanjao mu dženazu.[1]   Biografija ravije: Abdurrahman ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu

Hadis dana – Uticaj prijatelja na čovjeka

Prenosi Ebu-Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista, primjer dobrog i lošeg prijatelja je kao onaj koji nosi miris misk i onaj koji puše u kovački mijeh. Onaj koji nosi miris misk ili će ti ga poklonit, ili ćeš ga kupiti od njeg, ili ćeš osjetit od njeg ugodan miris. A onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš

Hadis dana – Od upute islama je samilost prema životinjama

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Idući putem neki čovjek jako je ožednio, pa kad nađe bunar, siđe u njega i napi se vode, a zatim izađe. Kad odjedanput pas, od žeđi isplazio jezik i jede vlažno tlo. ‘Ovog psa je snašla jaka žeđ kao što je i mene bila snašla’, reče taj čovjek, te siđe u bunar i napuni svoju cipelu vodom, a

Hadis dana – Islam naređuje da mu’min bude jak

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jak mu’min je bolji i draži Allahu od slabog mu’mina a u obojici je hajr. Teži za onim što ti koristi, traži pomoć od Allaha i ne budi slab. A ako te zadesi neka nevolja nemoj reći da sam uradio tako i tako bilo bi tako i tako, nego reci: Allah je odredio i ono što je On

Hadis dana – pravo puta

Prenosi se od Ebu-Se’ida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuvajte se sjedenja po putevima.” Rekoše: ”O Allahov Poslaniče, sjedenje na putu je nama neophodno, mi tu razgovaramo.” Pa reče Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem: “Ako ćete sjediti, onda dajte putu njegovo pravo.” Kažu: ”Šta je pravo puta, o Allahov Poslaniče?” Reče: “Obaranje pogleda, otklanjanje neprijatnosti, odvraćanje selama i naređivanje dobra i zabranjivanje zla.”[1]